Målgruppen og målgruppens behov

På denne side kan socialtilsynene finde inspiration til, hvordan kvalitetsvurderingen af et socialt tilbud, der søger om godkendelse, kan styrkes ved systematisk at inddrage og anvende viden om den målgruppe, som tilbuddet søger godkendelse til.

Aktuel viden om målgruppen og målgruppens behov for indsats er en forudsætning for, at socialtilsynet kan foretage en kompetent afdækning og vurdering af kvaliteten i det konkrete tilbud, der søger om godkendelse.

Opgaven med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier er både fagligt kompleks og krævende. Socialtilsynene skal derfor være fagligt kompetente, hvilket indebærer, at de personer, som fører tilsyn med tilbuddene, skal have en stærk faglig indsigt i blandt andet økonomi, jura, pædagogik og sociale metoder.

I relation til godkendelse af tilbud forudsætter en kompetent afdækning og vurdering af den forventede kvalitet i tilbuddet, at socialtilsynet inddrager opdateret viden om målgruppen og indsatser i godkendelsen af det konkrete tilbud, som søger godkendelse.

Viden om målgrupper og målgruppers behov for indsatser dækker over socialfaglig viden i form af opdateret teoretisk og praktisk viden om målgrupper, herunder målgruppens kendetegn og behov. Desuden dækker viden om målgrupper også viden om metoder, deres teoretiske fundament samt viden om, hvilke kompetencer anvendelsen af metoderne forudsætter.

Viden om målgrupper er dynamisk, og der udvikles løbende nye metoder og faglige tilgange. Det er derfor væsentligt, at socialtilsynene sikrer, at godkendelsen af et tilbud har afsæt i den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og tilgange, der er virksomme for den målgruppe, som tilbuddet søger godkendelse til. Dette kan fx ske ved at inddrage fagpersoner, der har specifik opdateret viden om den eller de konkrete målgrupper, som tilbuddet søger godkendelse til.  

Social- og Boligstyrelsen formidler opdateret viden om udvalgte målgruppers problemstillinger, behov for indsats og evt. hvilke kompetencer det forudsætter. På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du finde mere specifik viden om målgrupper, som socialtilsynet fører tilsyn med. 

Yderlig viden om målgrupper kan findes på Social- og Boligstyrelsens følgende sider:

Socialtilsynene kan anvende Vidensportalen til bl.a. at holde sig opdateret om, hvad den nyeste forskning fra Danmark og udlandet har vist om effekten af en indsats, og hvordan indsatsen kan implementeres. I nogle tilfælde formidles der også viden om, hvilke kompetencer de fagprofessionelle skal være i besiddelse af.

Vidensportalen formidler viden om følgende målgrupper:

  • Udsatte børn og unge
  • Udsatte voksne
  • Personer med handicap

På Vidensportalen kan man læse korte lettilgængelige artikler om indsatser. Fx kan man læse om KRAP, som står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Hvis der er brug for mere dybdegående viden, kan man downloade de forskningsrapporter, som ligger bag artiklerne.

Vidensportalen

Socialtilsynene kan anvende Social- og Boligstyrelsens nationale retningslinjer i vurderingen af, om tilbuddets påtænkte metoder og tilgange ift. en konkret målgruppe, er i overensstemmelse med de nationale anbefalinger.

Social- og Boligstyrelsen udarbejder nationale retningslinjer inden for udvalgte målgrupper med henblik på at give landets kommuner et fælles grundlag for, hvad god praksis er ift. den udvalgte målgruppe, som den konkrete nationale retningslinje vedrører.

Retningslinjerne samler aktuel, bedste viden fra forskning og praksis, som kan bruges til at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre indsatsen ift. den aktuelle målgruppe.

Aktuelt (juli 2021) er følgende nationale retningslinjer/guidelines tilgængelige på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside:

Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien

Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsmisbrugs-behandling er bearbejdet i en udgave til socialtilsynene med henblik på at understøtte kvalitetsvurderingen af, hvorvidt indsatser i tilbud, der er godkendt til stofmisbrugsbehandling, ydes med afsæt i de nationale retningslinjer.

Guideline til socialtilsynets vurdering af tilbud med stofmisbrugsbehandling findes i Håndbog for Socialtilsyn

Socialtilsynene kan anvende forløbsbeskrivelserne, som bidrag til vurderingen af, om tilbuddets påtænkte metoder og tilgange ift. en konkret målgruppe med behov for en højt specialiseret indsats, er i overensstemmelse med anbefalingerne.

Social- og Boligstyrelsen udarbejder vejledende faglige forløbsbeskrivelser for målgrupper, som er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Forløbsbeskrivelser er en overordnet beskrivelse af den tværsektorielle og koordinerede indsats over for en given målgruppe og skal bidrage til at styrke samarbejdet og koordination mellem involverede aktører. Det beskrives endvidere, hvilke faglige kompetencer det er relevant at inddrage på forskellige tidspunkter i borgerens samlede forløb.

Forløbsbeskrivelserne er vejledende og henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne.

Der er aktuelt (juli 2021) udarbejdet forløbsbeskrivelser til følgende seks målgrupper, som har behov for højt specialiserede indsatser:

  • Børn og unge med synsnedsættelse
  • Børn og unge med sjældne handicap
  • Børn med verbal dyspraksi
  • Børn unge med høretab
  • Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
  • Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Social- og Boligstyrelsens forløbsbeskrivelser for målgrupper med behov for højt specialiserede indsatser

Social- og Boligstyrelsens faglige anbefalinger til at styrke og udvikle arbejdet på § 110-boformer med afsæt i Housing First tilgangen.

Faglige anbefalinger til god praksis i § 110 boformer (hjemløshed)

Med afsæt i den nationale ADHD Handleplan peger Social- og Boligstyrelsen på tre overordnede pejlemærker for den sociale indsats til mennesker med ADHD, som er væsentlige i arbejdet med politikker, strategier, indsatser og tilbud til målgruppen.

Pejlemærker i ADHD handleplanen (handicap)

Publikationen Kvalitet i bostøtte – et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig indkredser med udgangspunkt i ni temaer, hvad litteraturen beskriver som god kvalitet i bostøtte. 

Kvalitet i bostøtte – et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her