Afgørelse om godkendelse

På baggrund af den samlede vurdering træffer socialtilsynet afgørelse om, hvorvidt plejefamilien kan godkendes.

Afgørelsen om godkendelse af en plejefamilie træffer socialtilsynet på baggrund af en samlet vurdering af, hvorvidt den konkrete plejefamilie har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet træffer samtidig afgørelse om, hvorvidt godkendelsen er betinget af eventuelle vilkår.

Hvis den konkrete plejefamilie ikke opfylder betingelserne for godkendelse, træffer socialtilsynet afgørelse om afslag på godkendelsen.

Godkendelsen er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den skal derfor opfylde de almindelige, forvaltningsretlige krav til afgørelser med hensyn til begrundelse, partshøring og klagevejledning.

Ankestyrelsens vejledning om at skrive en afgørelse på ast.dk 

Forskellige typer afgørelser samt klage over afgørelsen:

Socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse af ansøgere som almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie. Godkendelse sker, hvis ansøgningen - og dermed ansøgerne - ud fra en samlet vurdering vurderes at have forudsætninger for og forventet evne til at have den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed til at modtage børn i målgruppen inden for rammerne af godkendelsen og i overensstemmelse med kravene i kvalitetsmodellen. 

Det følger af bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen i en periode på op til 3 uger kan benytte ikke-godkendte plejefamilier i akutsituationer. Barnet skal herefter placeres i en godkendt plejefamilie eller socialt tilbud.

Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikke-godkendte plejefamilier kan benyttes i yderligere 3 uger. Dvs., i alt 6 uger. De særlige grunde kan fx være, at godkendelse af en plejefamilie er i gang, og er afsluttet inden for højst 3 uger, eller at der med sikkerhed bliver plads i et egnet tilbud eller en anden plejefamilie inden for 3 uger.

Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for godkendelse.

Muligheden for fastsættelse af vilkår er tiltænkt situationer, hvor der udstår formalia, eller hvor der er andre forhold, som er væsentlige nok til at være en betingelse for godkendelse, men som omvendt trods alt alene udgør en mindre del af det samlede godkendelsesgrundlag.

Da det har vidtrækkende betydning for ansøger at vide om, og hvornår den endelige godkendelse kan forventes at falde på plads, er det vigtigt, at vilkåret formuleres tydeligt, så ansøgeren ved, hvad det forudsætter at blive endelig godkendt, og hvornår det forventes at ske.

Godkendelser med vilkår beskrives mere indgående i vejledning om socialtilsyn.

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om afslag på ansøgning om godkendelse, hvis tilbuddet i familien ud fra en samlet vurdering ikke vurderes at have den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed, jf. § 6, stk. 1 og 2, i lov om socialtilsyn og § 15 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Ansøger kan klage over, alle socialtilsynets afgørelser, jf. de almindelige klageregler på det sociale område. 

Socialtilsynets afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10, klageregler på retsinformation.dk  

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her