Skemaer til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Her finder du skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24, 24 a og 24 b samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24 d.

Det anbefales, at udfyldte skemaer uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.

Det er lovpligtigt at anvende Social- og Boligstyrelsens skemaer 1 a, 1 b og 2, mens det er frivilligt at anvende skema 3. 

Skemaerne dækker magtanvendelse efter kapitel 24, 24 a og 24 b i serviceloven og indgreb over for domfældte udviklingshæmmede efter kapitel 24 d i serviceloven.

Præcisering angående brug af indberetningsskemaer

Brug for hjælp til at hente, gemme og udfylde skemaerne?

Her kan du downloade en gennemgang af, hvordan du henter, gemmer og udfylder skemaerne til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet.

Vejledning - sådan henter, gemmer og udfylder du skemaerne til magtindberetning (pdf)

Lov om fremtidsfuldmagter og servicelovens § 136 f

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft 1. oktober 2017. Herefter kan en fremtidsfuldmægtig tiltræde en flytning, efter servicelovens § 136 f, på lige fod med en værge.

Loven om fremtidsfuldmagter betyder, at alle, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at forhandle fornuftsmæssigt, kan oprette en fuldmagt, der træder i kraft, hvis den pågældende på et senere tidspunkt ikke længere kan varetage sine personlige og økonomiske forhold inden for bestemte områder på grund af sygdom, svækket mental funktion eller helbred og lignende.

Fuldmagten kan begrænses til at vedrøre et eller flere bestemte forhold, herunder optagelse i særlige botilbud uden samtykke, jf. servicelovens § 136 f.

Lov om fremtidsfuldmagt på retsinformation.dk  

Registrering og indberetning af magtanvendelse

Følgende skemaer er gældende fra 1. januar 2020: 

Skema 1 a:Handicapområdet. Registrering og indberetning af akut og forhåndsgodkendt magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter servicelovens kap. 24 og 24 a (§§ 124 c, 124 d, 125, 128, 128 b, 128 c og 136 a) samt indgreb foretaget i nødret og nødværge) 

Skema 1 b: Demensområdet. Registrering og indberetning af akut og forhåndsgodkendt magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter servicelovens kap. 24 og 24 b (§§ 124 c, 124 d, 125, 128, 128 b, 128 c, 136 c og 136 d) samt indgreb foretaget i nødret og nødværge)

Bilag 1, skema 1 a og 1 b: Registrering og indberetning af indgreb på baggrund af kommunal afgørelse

Skema 2: Indberetning af flytning uden samtykke efter servicelovens kapitel 24 og 24 b (§§ 129, 129 a og 136 f) 

Skema 3: Anmodning om kommunal afgørelse (forhåndsgodkendelse) om magtanvendelse efter servicelovens kapitel 24 og 24 a (§§ 125, 128, 128 b, 128 c og § 136 a, stk. 3)

Vejledning til skemaer om magtanvendelse

Vejledning om brug af stofseler

Indstilling, registrering og indberetning af indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning

Skema A:
Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb foretaget af lederen eller dennes stedfortræder efter servicelovens §§ 137 g – 137 j 

Skema B:
Registrering og indberetning af indgreb foretaget efter servicelovens § 137 g – 137 j 

Skema C:
Indberetning af indgreb efter servicelovens §§ 137 g - 137 j ved månedens udgang 

Vejledning til skemaer om indgreb overfor domfældte udviklingshæmmede (Vejledning 2) 

Indberetning af magtanvendelse på børneområdet

Se side om indberetning på børn og unge-området her

Magtanvendelse - hvem gør hvad?

Indberetningen skal ikke sendes til Social- og Boligstyrelsen.

Al magtanvendelse efter de gældende og foreslåede bestemmelser i kapitel 24 samt de foreslåede bestemmelser i kapitel 24 a og kapitel 24 b skal registreres af det personale, som har foretaget indgrebet.

Indgrebet skal indberettes til personalelederen, som skal sørge for, at alle indberetninger bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og tilsynet.

Hvem skal indberetningen sendes til?

Indberetningen skal ikke sendes til Social- og Boligstyrelsen. 

Personalelederen skal sørge for, at alle indberetninger bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og tilsynet.

Kontakt (Send ikke indberetninger til Socialstyrelsen)

Team magtanvendelse