Skemaer til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Her finder du skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24, 24 a og 24 b samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24 d.

Det anbefales, at udfyldte skemaer uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.

Det er lovpligtigt at anvende Social- og Boligstyrelsens skemaer.

Det er muligt at udarbejde egne elektroniske skemaer i lokale omsorgs-/journaliseringssystemer, hvis disse følger retningslinjerne for samme indhold, rækkefølge og ordlyd som i Social- og Boligstyrelsens skemaer, og der i øvrigt ikke ændres på, slettes, eller tilføjes felter.

Skemaerne skal endvidere indeholde Social- og Boligstyrelsens logo.

Præcisering angående brug af indberetningsskemaer

Skemaerne dækker magtanvendelse efter kapitel 24, 24 a og 24 b i serviceloven og indgreb over for domfældte udviklingshæmmede efter kapitel 24 d i serviceloven.

Brug for hjælp til at hente, gemme og udfylde skemaerne?

Her kan du downloade en gennemgang af, hvordan du henter, gemmer og udfylder skemaerne til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet.

Vejledning til at hente, gemme og udfylde skemaer

Registrering og indberetning af magtanvendelse

Følgende skemaer er gældende fra 1. juli 2024 i forbindelse med lovændringer på magtanvendelsesområdet. En særlig opmærksomhed henledes på, at skemaerne ikke længere er opdelt i målgrupperne for handicapområdet og området for demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, men samlet i samme skema.

Skemaerne er opdelt i forhold til, om indgrebet er foretaget akut eller på baggrund af en kommunal afgørelse (forhåndsgodkendelse). Registrering af forhåndsgodkendte indgreb, foretages ligeledes i samme skema, og ikke i bilag. Se vejledning til udfyldelse for yderligere.

Skema 1: Akutte indgreb. Handicapområdet og området for demens m.v.. Registrering og indberetning af akut magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter servicelovens kap. 24,24 a og 24 b (§§ 124 c, 124 d, 136 a, 136 c og 136 d) samt indgreb foretaget i nødret og nødværge)

Skema 2: Forhåndsgodkendte indgreb. Handicapområdet og området for demens m.v. Registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, på baggrund af en kommunal afgørelse efter servicelovens kap. 24 og 24 a (§§ 125, 128, 128 b, 128 c, 128 d, 128 e, 128 f og 136 a, stk. 3)

Skema 3: Anmodning om kommunal afgørelse (forhåndsgodkendelse) om magtanvendelse efter servicelovens kapitel 24 og 24 a (§§ 125, 128, 128 b, 128 c, 128 d, 128 e, 128 f og § 136 a, stk. 3)  

Skema 4: Indberetning af flytning uden samtykke efter servicelovens kapitel 24 og 24 b (§§ 129, 129 a og 136 f)  

Vejledning til udfyldelse af skemaer til indberetning og registrering af magtanvendelse 

Overgang til nyt regelsæt

Hvis man, før den 1. juli 2024, har foretaget et indgreb på baggrund af en forhåndsgodkendelse, og indgrebet endnu ikke er blevet indberettet, skal indgrebet noteres i det nye skema 2 og indberettes efter den nye indberetningsfrekvens.

Det bemærkes også, at afgørelser om forhåndsgodkendelse, der er truffet før lovens ikrafttræden, fortsat vil være gældende, indtil de enten udløber, eller indtil kommunalbestyrelsen træffer en ny afgørelse om forhåndsgodkendelse.

Indstilling, registrering og indberetning af indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning

Skema A: Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb foretaget af lederen eller dennes stedfortræder efter servicelovens §§ 137 g – 137 j (pdf)

Skema B: Registrering og indberetning af indgreb foretaget efter servicelovens § 137 g – 137 j (pdf)

Skema C: Indberetning af indgreb efter servicelovens §§ 137 g - 137 j ved månedens udgang (pdf)

Vejledning til skemaer om indgreb overfor domfældte udviklingshæmmede (Vejledning 2)

Lov om fremtidsfuldmagter og servicelovens §136 f

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft 1. oktober 2017. Herefter kan en fremtidsfuldmægtig tiltræde en flytning, efter servicelovens § 136 f, på lige fod med en værge.

Loven om fremtidsfuldmagter betyder, at alle, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at forhandle fornuftsmæssigt, kan oprette en fuldmagt, der træder i kraft, hvis den pågældende på et senere tidspunkt ikke længere kan varetage sine personlige og økonomiske forhold inden for bestemte områder på grund af sygdom, svækket mental funktion eller helbred og lignende.

Fuldmagten kan begrænses til at vedrøre et eller flere bestemte forhold, herunder optagelse i særlige botilbud uden samtykke, jf. servicelovens § 136 f.

Lov om fremtidsfuldmagt på retsinformation.dk

Indberetning af magtanvendelse på børneområdet

Se side om indberetning på børn og unge-området her 

Magtanvendelse - hvem gør hvad?

Indberetningen skal ikke sendes til Social- og Boligstyrelsen.

Al magtanvendelse efter de gældende og foreslåede bestemmelser i kapitel 24 samt de foreslåede bestemmelser i kapitel 24 a og kapitel 24 b skal registreres af det personale, som har foretaget indgrebet.

Indgrebet skal indberettes til personalelederen, som skal sørge for, at alle indberetninger bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og tilsynet.

Hvem skal indberetningen sendes til?

Indberetningen skal ikke sendes til Social- og Boligstyrelsen.

Personalelederen skal sørge for, at alle indberetninger bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og socialtilsynet.

Kontakt (Send ikke indberetninger til Social- og Boligstyrelsen)

Team magtanvendelse:

magtanvendelse@sbst.dk

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her