Temarevision 2021 på Social- og Ældreministeriets område

Læs her om temarevision i henhold til regnskabsbekendtgørelsen.

Det følger af § 66, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for de daværende Social- og Ældreministeries, Beskæftigelsesministeries, Udlændinge- og Integrationsministeries, Børne- og Undervisningsministeries og Indenrigs- og Boligministeries ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen), at der kan stilles krav om, at kommunernes revisorer foretager en særlig revision på et eller flere sagsområder udmeldt af ressortministeriet, og at de udmeldte sagsområder indgår i revisors planlægning af den samlede årlige revision af sagsområder omfattet af bekendtgørelsen.

Der kan foretages temarevision hvert andet år. Temaerne for denne revision fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Social-, Bolig- og Ældreministeriet. For regnskabsåret 2021 fastlagde det daværende Social- og Ældreministerie temaet.

Det daværende Social- og Ældreministerie udmeldte for temarevisionen 2021 kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 177, nr. 2, for deres udgifter afholdt til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 som temaet for temarevisionen 2021.

Spørgsmål til statsrefusion

Fremsendelse af spørgsmål skal ske til refusion@sbst.dk