Om voksenansvar

Plejeforældre og personale på børn- og unge hjem har et voksenansvar over for de børn og unge, der er anbragt i hjemmet eller på et anbringelsessted.

Når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, overgår ansvaret for at varetage den daglige omsorg for barnet eller den unge fra forældrene til plejeforældrene eller personalet på børn- og unge hjem.

Det er dette ansvar, der benævnes voksenansvaret.

Voksenansvaret tager afsæt i forældreansvaret – det gode forældreskab.

Voksenansvaret indebærer blandt andet, at plejeforældrene og personalet som led i varetagelsen af den daglige omsorg kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesser, herunder sikre, at barnets eller den unges fysiske og psykiske behov opfyldes, og at barnet eller den unge opbygger kompetencer til at indgå i sociale relationer, trives og modtager læring.

Omsorgen for et anbragt barn eller en anbragt ung skal varetages ud fra en konkret afvejning af barnets eller den unges grundlæggende rettigheder, hvor der tages hensyn til barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne. Endvidere skal formålet med indgrebet i barnet eller den unges selvbestemmelsesret stå i rimeligt forhold til det, der ønskes opnået med indgrebet.

Senest opdateret 17-02-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent