Monitorering af målgrupper og tilbudsstruktur omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen monitorerer løbende de små og/eller komplekse målgrupper, som er omfattet af den nationale koordinationsstruktur samt den tilhørende tilbudsstruktur for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser.

Der indhentes løbende viden om målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur fra forskellige kilder og aktører på socialområdet, herunder blandt andet eksperter, fagpersoner samt bruger- og interesseorganisationer. Denne viden kobles med data fra nationale registre og bruges til at beskrive målgruppernes størrelse og indsatsbehov samt til at følge udviklingen i målgrupperne over tid.

For at følge tilbudsstrukturen som leverer indsatser til målgrupperne, gennemfører Social- og Boligstyrelsen en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante leverandører af indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. I undersøgelsen indsamles data, der skal være med til at danne et overblik over tilbudslandskabet til de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur. I undersøgelsen vurderes forskellige tilbud ud fra en række parametre i forhold til, om de har forudsætninger for at levere højt specialiserede indsatser til målgrupperne. Parametrene fastsættes af Social- og Boligstyrelsen i overensstemmelse med styrelsens opgaver, jf. lov om social service, §§ 13 b-c.

Læs loven om social service, §§ 13 b-c

Et tilbuds generelle kvalitet vurderes af socialtilsynet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for socialtilsynet, og er derfor ikke en del af monitoreringen i regi af den nationale koordinationsstruktur. Et tilbud kan således godt være godkendt med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, uden at tilbuddet nødvendigvis er i stand til at levere en højt specialiseret indsats til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Læs mere om kvalitetsmodellen for socialtilsynet

Spørgeskemaundersøgelsen bidrager med viden, som indgår i en samlet risikovurdering i regi af den nationale koordinationsstruktur. Risikovurderingen har til formål at vurdere, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Næste undersøgelse af tilbudsstrukturen

Igangværende.

FAQ – Undersøgelse blandt leverandører af indsatser til udvalgte målgrupper på det specialiserede socialområde, foråret 2024

FAQen vil være tilgængelig på hjemmesiden under hele indsamlingsperioden, og vil løbende blive opdateret

Ved behov for afklaring af konkrete spørgsmål, kan I kontakte os på tilsynogkoordination@sbst.dk eller telefon: +45 24 62 72 75 (telefonen er åben for kontakt mandag, onsdag og fredag mellem kl. 9.30-11 og kl. 13-14), hvis der er behov for yderligere afklaring/hjælp. Ved kontakt bedes I venligst oplyse det navn, som vi har registreret jer under. På den måde vil vi lettere kunne hjælpe jer.

Q: Hvad er undersøgelsens formål?

A: At følge tilbudsstrukturen og skabe et overblik over tilbud og indsatser til otte udvalgte målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur. Social- og Boligstyrelsen gennemfører løbene undersøgelser blandt relevante leverandører af indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Q: Hvad bruger I informationen fra spørgeskemaet til?

A: Vi bruger jeres besvarelser af spørgeskemaet til at samle viden om tilbudslandskabet til otte af de afgrænsede målgrupper, der aktuelt er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

I undersøgelsen vurderes ikke kvaliteten af tilbuddet, men de tilbud, der har forudsætninger for at levere højt specialiserede indsatser identificeres med udgangspunkt i en række parametre. Parametrene fastsættes af Social- og Boligstyrelsen i overensstemmelse med styrelsens opgaver, jf. lov om social service, §§ 13 b-c. Tilbuddets kvalitet vurderes af socialtilsynet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for socialtilsyn, og er ikke en del af undersøgelsen eller monitoreringen i regi af National Koordination.

Viden om tilbudsstrukturen, indgår desuden i en samlet risikovurdering i regi af den nationale koordinationsstruktur. Den samlede risikovurdering foretages løbende og har til formål at vurdere, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

 Q: Hvornår skal spørgeskemaet være besvaret?

A: Der er deadline for at besvare spørgeskemaet fredag den 3. maj 2024 kl. 23:59. Kan I ikke nå at besvare spørgeskemaet inden for deadline, kan I skrive til tilsynogkoordination@sbst.dk.

 

Q: Vi har modtaget mere end én e-mail med invitation til spørgeskemaet

A: Nogle tilbud vil opleve at modtage en række e-mails med invitation til spørgeskemaundersøgelsen. Dette er ikke en fejl, men kan muligvis give anledning til forvirring. Nogle spørgeskemaer skal besvares for det samlede tilbud og nogle spørgeskemaer skal besvares på afdelingsniveau. Vær derfor opmærksom på, om det er navnet for det samlede tilbud eller afdelingsnavnet, der er angivet i invitationen. Det er vigtigt at spørgeskemaerne distribueres ud til de pågældende afdelinger. I må meget gerne besvare alle de spørgeskemaer, I modtager.

 

Q: Én respondent per Link for at undgå overskrivning af data

A: For at sikre, at alle svar registreres korrekt, bedes kun én person per modtaget link påtage sig opgaven med at udfylde undersøgelsen. Hvis samme link benyttes af flere personer, risikerer man at erstatte tidligere indtastede data, da systemet automatisk vil overskrive disse oplysninger med de nyeste indtastninger.

 

Q: Hvor lang tid tager spørgeskemaet at besvare?

A: Svartiden vil variere alt efter hvor mange af de afgrænsede målgrupper i spørgeskemaet, I leverer målrettede indsatser til. Svartiden vil ligeledes variere alt efter hvor tilgængelige de oplysninger, vi spørger ind til, er for jer under besvarelsen. Vi anbefaler derfor, at I afsætter god tid til at besvare spørgeskemaet. Det er muligt at gå ind og ud af spørgeskemaet efter behov frem til og med 3. maj. Det er derfor ikke nødvendigt at besvare spørgeskemaet i ét stræk.

 

Q: Hvilke oplysninger spørger I ind til?

A: I spørgeskemaet spørges der bl.a. ind til:

  • Antal borgere i jeres tilbud/afdeling samt hvilke regioner de kommer fra
  • Personalets uddannelsesmæssige kompetencer og antal års erfaring
  • Samarbejde med eksterne aktører

Det er derfor en fordel at have disse oplysninger tilgængelige eller indhente dem forud for besvarelsen.

 

Q Kan vi gå ud af besvarelsen uden at allerede indtastede svar går tabt?

A: Ja, hvis I forlader spørgeskemaet inden afslutning, vil jeres allerede indtastede svar stadig være gemt, og I vil i hele indsamlingsperioden kunne genoptage besvarelsen.  

Q: Hvordan forholder vi os, hvis spørgeskemaet ikke er relevant for vores tilbud?

A: Hvis I vurderer, at spørgeskemaet ikke er relevant for jeres tilbud, bedes I alligevel gennemføre spørgeskemaet, da denne viden også er vigtig for at få et godt indblik i tilbudsstrukturen. Spørgeskemaet omfatter i dette tilfælde kun ganske få spørgsmål, og kan besvares inden for maksimalt 5 minutter. I et af disse spørgsmål kan I markere, at I ikke leverer målrettede indsatser til personer inden for de oplistede målgrupper, og spørgeskemaet vil herefter være afsluttet.

 

Q: Hvad gør vi, hvis vores afdeling ikke er den mest oplagte i organisationen eller på tilbuddet til at besvare spørgsmålet ift. de udvalgte målgrupper?

A: Hvis dette skulle være tilfældet, hører vi gerne fra jer på tilsynogkoordination@sbst.dk eller telefon: +45 24 62 72 75 (telefonen er åben for kontakt mandag, onsdag og fredag mellem kl. 9.30-11 og kl. 13-14). Men har I modtaget spørgeskemaet, ønsker vi som udgangspunkt alligevel jeres besvarelse. Det er dog vigtigt, at I besvarer spørgeskemaet med afsæt i jeres egen afdeling og ikke andre afdelinger i organisationen eller på tilbuddet.

 

Q: Hvad gør vi hvis en borger hører under flere end én målgruppe?

A: En borger kan naturligvis have flere samtidige udfordringer og dermed tilhøre mere end én af de oplistede afgrænsede målgrupper. Det er dog væsentligt at I besvarer spørgeskemaet med udgangspunkt i de målgrupper I i jeres tilbud/afdeling har leveret målrettede indsatser til, og dermed også kun sætter kryds ud fra disse.

Q: Hvad gør vi, hvis vi oplever tekniske udfordringer/fejl?

A: Hvis I oplever tekniske udfordringer kan I skrive til eller kontakte os på telefon: +45 24 62 72 75 (telefonen er åben for kontakt mandag, onsdag og fredag mellem kl. 9.30-11 og kl. 13-14), så vender vi tilbage hurtigst muligt. I mailen bedes I venligst oplyse det navn som vi har registreret jer under. På den måde vil vi lettere kunne hjælpe jer

 

Q: Min skærm bliver hvid, efter at have trykket ’Afslut’. Er besvarelsen gemt?

 A:  Nogle oplever, at deres skærm bliver hvid efter at have trykket ’Afslut’. Besvarelsen er i disse tilfælde stadig gemt og undersøgelsen er afsluttet.

 

Q: Vi har ikke modtaget en kvittering for gennemførsel af spørgeskemaet. Er vores besvarelse modtaget?

A: Der afsendes ikke en kvittering for besvarelsen, men besvarelsen gemmes løbende og I har afsluttet spørgeskemaet, hvis I er blevet præsenteret for en afsluttende tekst, hvor I takkes for jeres besvarelse. Nogle oplever, at deres skærm bliver hvid efter at have trykket ’Afslut’. Besvarelsen er i disse tilfælde stadig gemt og spørgeskemaet er afsluttet. 

Den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Læs om målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Se video om den nationale koordinationsstruktur

Senest opdateret 07-02-2024

Kontakt

National koordination