Social- og Boligstyrelsens privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Social- og Boligstyrelsen.

Når du skriver til Social- og Boligstyrelsen, skal vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Det gælder, uanset om du henvender dig som borger, journalist, eller som ansat i en privat virksomhed eller i en anden offentlig myndighed.

Oplysningerne i privatlivspolitikken er alene til orientering. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder, ved ikke at læse privatlivspolitikken.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Social- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Dette er vores kontaktoplysninger:

Social- og Boligstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C  
Telefon: 72 42 37 00
E-mail: info@sbst.dk
CVR-nr.: 26144698

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail:dpo@sbst.dk (mailen må ikke indeholde følsomme eller fortrolige personoplysninger eller fortrolige oplysninger i øvrigt)
 • Via e-Boks: (Klik her)

(hvis mailen indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger eller fortrolige oplysninger i øvrigt)

 • På telefon: 41 93 24 50
 • Ved brev: Edisonsvej 1, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen. Det sker ofte som led i varetagelsen af vores opgaver som offentlig myndighed. Desuden behandler vi personoplysninger, når vi udfører videnskabelige og statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Behandlingen af personoplysninger som led i myndighedsudøvelse er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Brug af Social- og Boligstyrelsens hjemmesider

Når du tilgår Social- og Boligstyrelsens hjemmesider, indhenter vi oplysninger om din IP-adresse.

Behandlingen sker ved, at vi logger din IP-adresse. Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. IP-adressen slettes efter 30 dage.

Social- og Boligstyrelsen råder over følgende hjemmesider:

 • www.sbst.dk
 • www.bpst.dk
 • www.social.dk
 • www.fritvalgsdatabasen.dk
 • www.dntm.dk (Den Nationale Tolkemyndighed)
 • www.hmi-basen.dk (Hjælpemiddelbasen)
 • www.ventelistelukning.dk
 • www.cmm.dk (Center Mod Menneskehandel)
 • www.bygningsreglementet.dk
 • www.Brandogkonstruktioner.dk
 • www.Byggerietsdigitalisering.dk
 • www.Bæredygtighedsklasse.dk
 • www.Legionellaguiden.dk
 • www.Radonguiden.dk
 • www.Godkendtevandhaner.dk
 • www.godkendttildrikkevand.dk
 • www.byggevareinfo.dk
 • www.Danishcprcontactpoint.dk
 • www.nordicsustainableconstruction.com
 • www.ab-udvalget.dk
 • www.Pcb-guiden.dk
 • www.Klimatilpasning.dk
 • www.Brandsikkerbygning.dk

Alle personoplysninger beskyttes og behandles efter databeskyttelsesreglerne.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for den opgave, som skal løses, eller hvis vi er pålagt det. Hvis vi videregiver dine oplysninger, vil du blive oplyst om det.

Som offentlig myndighed er vi underlagt reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Vi er endvidere underlagt tilsyn fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Datatilsynet, Rigsrevisionen m.fl., og hvor vi kan være forpligtet til at udlevere oplysninger om dig.

Opbevaring af oplysninger om dig

Vi er som offentlig myndighed underlagt reglerne om journalisering i offentlighedsloven. Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. Vi vil i en periode herefter fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse):
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning:
  I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling:
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse:
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Klagevejledning

Du kan klage til Datatilsynet over Social- og Boligstyrelsen behandling af dine personoplysninger. Inden du klager til Datatilsynet, skal du først tage kontakt til Social- og Boligstyrelsen.

Hvis du vil klage til Datatilsynet skal det ske via deres formular. Du finder formularen på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Om brugen af cookies

Social- og Boligstyrelsens hjemmesider anvender cookies. Vil du vide mere om hvilke cookies vi anvender og hvordan du ændrer dit samtykke, kan du læse mere her:

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)