Bolig

Kontoret for Bolig arbejder med at udvikle, understøtte og fortolke gældende lovgivning inden for den almene boligsektor. Det sker med afsæt i almenboligloven.

Kontoret dækker bredt på det almene boligområde og beskæftiger sig med alle boligtyper: almene familieboliger, ungdoms- og studieboliger, ældre- og plejeboliger, friplejeboliger samt forskellige typer af almene boliger målrettet socialt udsatte som inklusionsboliger, skæve boliger og startboliger. Videre varetages byfornyelsesområdet med indsatsområder som landsby- og områdefornyelse samt indsatsen i de udsatte boligområder.

Kontorets opgaver

Kontoret varetager disse hovedopgaver:

  • Minister- og departementsbetjening ifm. Udarbejdelse af folketingssvar og redegørelser
  • Implementering, udmøntning, monitorering og administration af støtteordninger under Almenboligloven. Herunder Fonden for blandede byer, puljer til etablering af byhaver samt støtte til etablering af friplejeboliger og ladestanderpuljen
  • Vejledning om bygge- og bofællesskaber
  • Tilsynsførelse med kommunernes arbejde med den almene boligsektor herunder udarbejdelse af vejledninger samt afholdelse af konferencer og workshopaktiviteter for kommunale tilsynsmedarbejdere
  • Varetagelse af opgaver om udsatte boligområder herunder opfølgning på udviklingsplaner for omdannelsesområder
  • Godkendelse af salg, nedrivning og sammenlægning af ejendomme, der omfatter almene boliger.
  • Vejledning af bygherrer og kommuner i brugen af indberetningssystemet BOSSINF, der omhandler data og økonomiske nøgletal på det støttede byggeri

Bemanding

Kontoret for Almenbolig og Byfornyelse består af én kontorchef og ca. 16 medarbejdere fordelt på kontorfunktionærer, jurister og generalister.