Strategi

Social- og Boligstyrelsens strategi sætter rammerne for styrelsens arbejde. Strategien omfatter styrelsens vision, kerneopgaver og de principper, vi arbejder efter.

Vision

Social- og Boligstyrelsen kvalificerer den sociale indsats i kommuner, regioner og sociale tilbud samt den bygge- og boligfaglige kommunale indsats, så der skabes målbare forandringer for den enkelte borger og virksomhed og for samfundet som helhed. Social- og Boligstyrelsen bidrager til et boligmarked i balance samt et sikkert, bæredygtigt og effektivt byggeri.

Det gør vi med afsæt i aktuelt bedste viden og i tæt samspil med andre statslige aktører, kommuner, regioner, sociale tilbud, vidensmiljøer, interesseorganisationer, civilsamfund og fonde. Vi gør viden til gavn.

Kerneopgaver

Social- og Boligstyrelsen har fire kerneopgaver på social-, bolig- og byggeriområdet:

 • Vi styrker vidensgrundlaget
  Social- og Boligstyrelsen styrker vidensgrundlaget på social-, bolig- og byggeriområdet ved at tilvejebringe ny viden om centrale udfordringer og effektive, helhedsorienterede løsninger.
 • Vi formidler viden og anbefalinger
  Social- og Boligstyrelsen skaber gennemsigtighed og overblik over udviklingen på social-, bolig- og byggeriområdet, og hvad der virker i konkrete indsatser. Samtidig formidler Social- og Boligstyrelsen klare retningsgivende anbefalinger til en indsats af høj kvalitet.
 • Vi understøtter forandring i praksis
  Social- og Boligstyrelsen understøtter, at den aktuelt bedste viden og gældende lovgivning omsættes effektivt til praksis i landets kommuner, regioner, sociale tilbud, almene boligsektor og byggebranchen gennem et fokus på varige, strukturelle og organisatoriske forandringer.
 • Vi varetager lovbundne opgaver og myndighedsopgaver
  Social- og Boligstyrelsen løser en række opgaver af væsentlig samfundsmæssig karakter, herunder opgaver fastsat i lovgivning.

Principper for arbejdet i Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen efterlever sin vision og sine kerneopgaver gennem otte principper, der sætter retningen for styrelsens arbejde:

 1. Vi indgår i alliancer, når det understøtter forandring
 2. Vi arbejder med afsæt i drivkræfter og barrierer for forandring
 3. Vi understøtter forandring med afsæt i data
 4. Vi bidrager til forandring der, hvor behovet er størst
 5. Vi forankrer forandringer organisatorisk og ledelsesmæssigt
 6. Vi formidler aktivt viden bredt og lettilgængeligt og kommunikerer klart, hvad der virker
 7. Vi sætter retning, når vi løser lovbundne opgaver og myndighedsopgaver
 8. Vi tilrettelægger sikker intern administration, der understøtter forretningen

Hent strategien som printvenlig PDF-fil her

Senest opdateret 01-09-2021