Tværgående områder

Begrebsbasen

Søg i Social- og Boligstyrelsens begrebsbase efter begreber på det sociale område, der indgår i it-systemer eller dataindsamlinger.

Børn med funktionsnedsættelser

Inspirationsmateriale for forældre til børn med funktionsnedsættelser samt værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet.

Corona

Socialområdet påvirkes meget af situationen omkring coronavirus. Der er fortsat behov for at forebygge smitte, samtidig med samfundet generelt er genåbnet. Få råd og vejledning her.

Efteruddannelse

Social- og Boligstyrelsen tilbyder nye efter - og videreuddannelsestilbud på børne- og ungeområdet. Uddannelserne skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på området.

Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelområdet i den offentlige sektor går på tværs af ressortområder, faggrupper, handicapgrupper og aldersgrupper. Området konstituerer sig løbende i samspil med den generelle samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

Jobunivers

Her kan du læse meget mere om hvordan det er at arbejde hos Social- og Boligstyrelsen. Se også videoerne af de forskellige medarbejdere vi har ansat.

Kommunernes hjemtagelse af statsrefusion

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets ressortområde. Læs mere her på siden.

Magtanvendelse

Magtanvendelse skal forebygges og begrænses mest muligt. Alligevel kan der opstå tilspidsede situationer, hvor magtanvendelse er den eneste udvej.

National koordination

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Om Socialstyrelsens viden

Social- og Boligstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter arbejdet med at udvikle og anvende evidens i den sociale indsats. Her kan du finde redskaberne og læse nærmere om hvert enkelt.

Rettigheder

Som anbragt barn eller ung har du rettigheder ligesom alle andre børn og unge i Danmark. En af dine vigtigste rettigheder er, at du har ret til at have voksne mennesker omkring dig. Voksne, der har ansvaret for, at du er tryg, at du har de ting, du har brug for og sørger for, at du kan lære og udvikle dig sammen med andre børn og unge.

Sagsbehandling børn og unge

Sagsbehandling af høj kvalitet og styring af området er nødvendig for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte, så de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Sagsbehandling - handicap og udsatte voksne

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ofte behov for og krav på vejledning og rådgivning om de kompenserende ordninger og de støttemuligheder, kommunen kan tilbyde. Socialstyrelsen arbejder med flere initiativer, der skal sikre kvaliteten og borgerens retssikkerhed i sagsbehandlingen.

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion

Social- og Boligstyrelsen understøtter de fem kommunale socialtilsyn i deres arbejde med at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud.

Udbud og annonceringer

Her er en samlet liste over aktuelle udbud og annonceringer.

Vidensplatform om handicap og beskæftigelse

Platformen er til dig, der søger én indgang til tværfaglig viden og information, der kan hjælpe personer med handicap i arbejde. Den gør det lettere for dig at finde frem til viden og information om betydningen af specifikke handicap i forhold til beskæftigelse, og hvad der kan være en hjælp til at fremme beskæftigelse for personer med specifikke handicap.

Virksomme indsatser

Deltag i udviklingsarbejde, få støtte og rådgivning til implementering eller ny viden. Udviklings- og Investeringsprogrammerne skal bidrage til, at udviklingen af sociale indsatser sker systematisk og på baggrund af aktuelt bedste viden.

Voksenansvar for børn og unge

Voksenansvar er beskyttelse, omsorg og opdragelse af anbragte børn og unge. Som et led i voksenansvaret kan det undtagelsesvist være nødvendigt at bruge magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.