Om sagsbehandling

Børn og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ofte behov for og krav på vejledning og rådgivning om de kompenserende ordninger og de støttemuligheder, kommunen kan tilbyde.

I kontakten med kommunen møder borgeren flere forskellige sagsbehandlere i forskellige forvaltninger. En høj kvalitet i udredningen og sagsbehandlingen på handicapområdet omfatter blandt andet en sikring af borgerens retssikkerhed i sagsbehandlingsprocessen, og at borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer inddrages i udredningen.

Borgerinddragelse er en forudsætning for, at borgerens ressourcer kan bringes i spil, og at der kan sættes rehabiliterende mål for indsatsen, så borgeren opnår den størst mulige grad af selvhjulpenhed. Det rigtige match mellem borgerens behov og den indsats, borgeren tildeles, kræver, at der følges op på borgerens progression i relation til målene med indsatsen, og at der løbende tages stilling til eventuelle ændringer af mål eller indsats.

Yderligere er der behov for en velkoordineret sagsbehandlingsindsats og et godt samarbejdet mellem myndigheder, eksempelvis mellem kommunale forvaltninger og mellem borger og sagsbehandler.

Initiativer

Social- og Boligstyrelsen arbejder med flere initiativer, der relaterer sig til sagsbehandling på handicapområdet. Det drejer sig om: 

  • Optimering af specifikke sagsgange
  • Udvikling og afprøvning af udrednings- og vurderingsværktøjer
  • Redskaber til den løbende koordinering
  • Opfølgning på den enkelte borgers sag

Formålet med de forskellige initiativer på området er at sikre kvaliteten og borgerens retsmæssige sikkerhed i sagsbehandlingen.

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her