Korte læringsforløb

Et kort læringsforløb er en temadag, hvor kommunen og taskforcen på handicapområdet går i dybden med et bestemt emne.

Taskforcen på handicapområdet tilbyder løbende korte læringsforløb på voksen- og børnehandicapområdet. Alle kommuner, der ikke aktuelt deltager i et langt analyse- og udviklingsforløb ved taskforcen, kan søge om et læringsforløb. Forløbene tildeles efter først til mølle-princippet.

Læringsforløbene er målrettet ledere og medarbejdere på myndighedsområdet, der arbejder med handicapområdet.

Ansøg om kort læringsforløb

Forløbet målrettes kommunens ønsker

Med et kort læringsforløb får kommunen en særligt tilrettelagt temadag, hvor taskforcen og kommunen går i dybden med et bestemt tema. På dagen får deltagerne mulighed for at få ny viden, genopfriske eksisterende viden og drøfte juridiske og socialfaglige spørgsmål om sagsbehandling på handicapområdet.

Det valgte tema skal indeholde såvel juridiske som socialfaglige problemstillinger. Juridiske problemstillinger kan fx handle om sagsoplysning, helhedsvurdering og udmåling af støtte. Socialfaglige problemstillinger kan fx handle om inddragelse af borgeren og netværk, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning på indsats.

Det er også et krav, at temaet vedrører taskforcens målgruppe og de paragraffer, der indgår i taskforcen.

Afgrænsning af målgruppe

Taskforcens målgruppe er personer med støttebehov som følge af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Relevante paragraffer

På voksenhandicapområdet kan der søges om et forløb inden for SEL §§ 84, 85, 95, 96, 97, 103, 104, 107, 108 og ABL § 105.

På børnehandicapområdet kan der søges om forløb inden for barnets lov §§ 83, 85, 86, 87 og 90, jf. SEL 84.

Eksempler på temaer

Relevante temaer kan være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse.
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter
  • Sager hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere på voksenhandicapområdet.

For at sikre, at læringen bliver konkret og praksisnær, skal kommunerne forud for forløbet sende en case om det valgte tema til taskforcen. Casen anvendes som udgangspunkt for dagen og er en forudsætning for gennemførelse af forløbet.

Forløbet gennemføres af Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Kontakt

Mathilde Marie Andersen
Fuldmægtig

Om korte læringsforløb ved taskforcen på handicapområdet

Taskforcen afholder otte årlige korte læringsforløb efter først til mølle-princippet, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne lange analyse- og udviklingsforløb, der kan søges på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her