Task Force-forløbets indhold

Den Permanente Task Force tilbyder et analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force tilbyder længerevarende analyse- og udviklingsforløb på området udsatte børn og unge. I et længerevarende analyse- og udviklingsforløb får kommunen:

  • Et fyldestgørende billede af kommunens styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge
  • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, skræddersyet kompetenceudvikling, sparring og viden.

Der udmeldes løbende ansøgningsrunder. Den næste runde forventes at starte i efteråret 2022. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden.

Elementerne i et Task Force-forløb

Et længerevarende forløb indebærer en analysefase, hvor Task Forcen belyser kommunens styrker og udfordringer og på baggrund heraf kommer med anbefalinger til at styrke området. Dette efterfølges af et udviklingsforløb. hvor der arbejdes målrettet videre med de anbefalinger, som Task Forcen er kommet med. Det samlede forløb varer ca. 2 år.

Kommunens myndighedsopgaver på området udsatte børn og unge analyseres både ud fra den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor og den faglige ledelse og organisering af området.

Task Forcens analyse er bygget op omkring Social- og Ældreministeriets fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen:

  • Faglig udredning
  • Valg af indsats
  • Opfølgning
  • Inddragelse

En vigtig forudsætning for, at kvaliteten udmøntes på tværs af de fire pejlemærker, er, at der er sammenhæng mellem politik, styring, faglig ledelse og praksis. Derfor er der i analysen også et særligt fokus herpå. Analysen bygger samtidig på kommunens egne oplevede behov for forandring, såvel som oplevede styrker og udfordringer i arbejdet.

Herudover gennemgår Ankestyrelsen og VISO 12 af kommunens konkrete børnesager som sammen med interviews og skriftlige materialer fra kommunen ligeledes bidrager til analysen.

På baggrund af analysen udarbejder Task Forcen en analyserapport, der præsenterer kommunens styrker og udfordringer samt kommer med anbefalinger til, hvad kommunen med fordel kan sætte fokus på i den fremadrettede udvikling af området.

I løbet af analysefasen afholdes en workshop om kvalitet i sagsbehandlingen med medarbejdere og ledere, hvor der fokuseres på forståelse af kvalitet i de forskellige sagsskridt, og hvordan kommunen kan arbejde videre hermed. Der følges op på det konkrete arbejde med at sikre ensartethed og kvalitet i de enkelte sagsskridt med en workshop for medarbejdere og ledere om arbejdsgangsbeskrivelser.

På baggrund af analysens konklusioner udarbejder kommunen med sparring fra Task Forcen en udviklingsplan, der danner rammen for det kommende udviklingsarbejde. En udviklingsplan skal indeholde en beskrivelse af de mål og resultater, som kommunen forventer at opnå i udviklingsforløbet. Planen omfatter også udviklingsaktiviteter som fx kompetenceudvikling samt kvalificering af sagsgange, retningslinjer og styringsdokumenter.

Task Forcen forpligter sig til at støtte kommunen i den fortsatte udvikling, gennemførelse og opfølgning på udviklingsplanen og de aktiviteter, der er beskrevet heri. Det er Task Forcens rolle at give sparring og rådgivning på udviklingsplanen og de planlagte aktiviteter samt følge op på, om aktiviteterne gennemføres, og de ønskede mål nås. Der gives løbende sparring på de enkelte aktiviteter, prioriteringer, mål, herunder sparring på udarbejdede produkter, ledelsestilsyn, procesplaner mv. Hertil kommer, at Task Forcen bidrager til at sikre, at der sker kompetenceudvikling eventuelt i form af workshops og kurser fra Børnekataloget.

Der afholdes statusmøde mellem kommunen og Task Forcen hver 8. uge, hvor kommunen får mulighed for at få sparring på konkrete dokumenter som fx arbejdsgangsbeskrivelser, koncepter for ledelsestilsyn og ledelsesinformation. Ved hvert andet statusmøde fokuseres på kvalitet i sagsbehandlingen via konkret gennemgang af udvalgte sager fra kommunen. Derudover tilbydes kommunens ledelse løbende korte sparringsmøder med henblik på at sikre motivation og fremdrift i udviklingsforløbet. Task Forcen vil igennem hele forløbet have fokus på inddragelse og involvering af medarbejderne blandt andet via workshops og statusmøder.

Udviklingsforløbet afsluttes med en statusrapport, der indeholder en redegørelse fra kommunen om gennemførte aktiviteter samt Task Forcens vurdering af udviklingen i kvaliteten i sagsbehandlingen gennem forløbet. Der er som nævnt desuden mulighed for at afholde et opfølgende møde ca. 8 måneder efter afslutning af Task Force-forløbet, hvor der følges op på kommunens arbejde med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.

Et Task Force team består af medarbejdere fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

  • Fra Socialstyrelsen bidrager konsulenter fra VISO. VISO er Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. I Task Forcen bidrager VISO blandt andet med et socialfagligt blik på kvalitet i sagsbehandlingen, for eksempel om inddragelse af barnet og netværket eller metodestringens i det konkrete sagsarbejde.
  • Fra Socialstyrelsen bidrager konsulenter fra Børn, Unge og Familier. I Task Forcen bidrager konsulenterne med viden og erfaringer om for eksempel ICS-metoden, faglig ledelse og styring, strategier for kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere på det specialiserede børneområde.
  • Fra Ankestyrelsen bidrager jurister og konsulenter til, at Task Forcens vurderinger og anbefalinger sker med blik for den relevante lovgivning.

Ønsker du yderligere information om Den Permanente Task Force, er du velkommen til at tage kontakt til Task Forcen på taskforce@sbst.dk.

Senest opdateret 07-09-2022

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent