Dialogredskab – det videre forløb

Forløbet efter mødet om forældreansvar og forældrepålæg vil afhænge af flere forhold: Den konkrete sag, mødets forløb og sagsbehandlerens vurdering af, om mødet vil medføre ændringer.

Målet med at indkalde til et møde om forældrepålæg og forældreansvar er, at forældrene ændrer adfærd. 

Vurderer myndighedssagsbehandleren, at forældrene ved mødet udviste forståelse for deres forældreansvar og villighed til at forsøge at løse konkrete opgaver, kan man evt. se tiden an i en kortere periode på fx 14 dage og herefter følge op på, om forældrene har ændret adfærd.

Hvis forældrene på baggrund af mødet begynder at udføre de pligter og opgaver, der kan afhjælpe barnets problemer, så er forældrepålægget brugt præventivt. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt i en periode at være opmærksom på, om forældrene vedbliver med at leve op til deres forældreansvar.

Hvis der er problemer med samarbejdet

Hvis myndighedssagsbehandleren vurderer, at mødet ikke vil ændre forældrenes adfærd, eller hvis det efter mødet kan konstateres, at forældrene fortsat ikke lever op til deres forældreansvar, fortsætter sagsbehandlingen, der skal ligge til grund for en afgørelse om forældrepålæg.

Myndighedssagsbehandleren skal være opmærksom på, om betingelserne for at træffe afgørelse om forældrepålæg fortsat er til stede, herunder om det fortsat er vurderingen, at forældrene, eventuelt med støtte, vil kunne leve op til sit forældreansvar.

Særligt om handlepligter

I en afgørelse om forældrepålæg skal forældrepålægget indeholde de handlepligter, som myndighedssagsbehandleren vurderer, vil være egnet til at løse barnets eller den unges problemer, herunder om der udover forældrepålægget skal iværksættes foranstaltninger efter § 52, jf. § 57a stk.4.

Der er imidlertid intet til hinder for, at de konkret formulerede handlepligter tager udgangspunkt i de pligter og opgaver, der blev drøftet, og eventuelt aftalt med forældrene, hvis disse anses for at være formålstjenlige til at løse barnets eller den unges problemer.

Myndighedssagsbehandleren skal ligeledes være opmærksom på, at afholdelse af et møde om forældrepålæg ikke erstatter pligten til at foretage partshøring.

Fortsat fokus på forældrenes motivation

Sideløbende med, at der skal være fokus på overholdelse af de formelle krav til sagsbehandlingen, og forældrene får pålagt en foranstaltning, skal myndighedssagsbehandleren fortsat arbejde på at motivere forældrene til en adfærdsmæssig forandring, der kan afhjælpe barnets eller den unges problemer.

Det forudsætter, at myndighedssagsbehandleren arbejder på en konstruktiv dialog med forældrene.

Mere information om reglerne om forældrepålæg

For en nærmere information om reglerne vedrørende forældrepålæg og krav til afgørelsen, henvises til pjecen om  ”Styrk forældreansvaret - et overblik over om reglerne om forældre- og ungepålæg”.

Pjece om reglerne om forældrepålæg 

Senest opdateret 12-06-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig