Registrering og indberetning

Magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal registreres og indberettes.

Indberetningen skal ske til den anbringende kommune og det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstedet. Er hændelsen foregået på en intern skole, skal der også ske indberetning til beliggenhedskommunen. Forældremyndighedsindehaveren og en eventuel kommunal eller regional driftsherre skal orienteres.

I menupunkterne til venstre er der mere viden om formålene med registrering og indberetning, om inddragelse af barnet og den unge i forbindelse med registreringen og indberetningen samt proceduren ved registreringen og indberetningen. Her på siden finder du de skemaer, der skal anvendes ved registreringen og indberetningen.

Registrerings– og indberetningsskemaer (jf. bek. af 13. august 2019)

Præcisering angående brug af indberetningsskemaer for magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Registrering og indberetning skal ske på dette skema:

Bilag 1a: Indberetningsskema til døgninstitutioner og opholdssteder (docx)

Det er obligatorisk at udfylde de blå felter. Anbringelsesstedet vurderer selv, om de vil gøre brug af skemaets grønne felter.

Dog skal sikrede institutioner registrere og indberette undersøgelse af person og opholdsrum ved anbringelse, fravær og besøg på skema bilag 1c (se nedenfor).

Det anbefales, at skemaerne uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.

Døgninstitutioner og opholdssteder skal registrere og indberette magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter lovens §§ 8-14, 16 og 19, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, samt ved magtanvendelse i øvrigt. Det vil sige, at der skal ske registrering og indberetning ved følgende hændelser:

  • Afværgehjælp
  • Fysisk magtanvendelse
  • Tilbageførelse
  • Tilbageholdelse ved og under anbringelse
  • Tilbageholdelse på delvis lukket afdeling eller delvis lukket døgninstitution
  • Fastholdelse på delvis lukket afdeling eller delvis lukket døgninstitution
  • Isolation på sikret døgninstitution eller særlig sikret afdeling
  • Undersøgelse af person og opholdsrum , når der foreligger bestemte grunde
  • Påhør eller overvågning af telefon og internet eller afbrydelse eller forhindring af adgang til telefon og internet for unge, anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse
  • Magtanvendelse i øvrigt

Registrering og indberetning skal ske på dette skema:

Bilag 1b: Indberetningsskema til specialiserede plejefamilier (docx)

Det er obligatorisk at udfylde de blå felter. Den specialiserede plejefamilie vurderer selv, om de vil gøre brug af skemaets grønne felter.

Det anbefales, at skemaerne uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.

Specialiserede plejefamilier skal registrere og indberette afværgehjælp efter lovens § 8 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, samt ved magtanvendelse i øvrigt.

Registrering og indberetning af undersøgelse af person og opholdsrum ved anbringelse, fravær og besøg skal ske på dette skema:

Bilag 1c: Indberetningsskema til sikrede institutioner (docx)

Det anbefales, at skemaerne uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer, så persondatalovens bestemmelser om sikker håndtering af enkeltdokumenter med personfølsomme oplysninger kan overholdes.

Senest opdateret 17-07-2023

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent