Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenteret er etableret i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret formål:

  • Vi styrker kommuner og andre aktører i, at børn og unge reelt bliver inddraget i beslutninger om deres eget liv.
  • Vi samler og formidler viden og forskning om udsatte børn og deres familier.

Videnscenteret har til formål at styrke inddragelse af udsatte børn og unge mellem 0-23 år og deres familier.

Aktiviteterne i Videnscenteret henvender sig til fagprofessionelle, herunder chefer, ledere og medarbejdere i kommunale myndigheder samt almenområdet. Almenområdet kan indgå som del af snitfladen til myndighedsområdet, for eksempel skole og dagtilbud, sundhedsenheder og PPR.

Vi arbejder med at indfri videnscenterets formål ved at: 

  • styrke kompetencerne og påvirke mindsettet hos kommunale medarbejdere og andre aktører i forhold til inddragelse i egen sag.
  • øge bevidstheden om børnesynet og betydningen af barnets perspektiv.
  • understøtte det systematiske arbejde med inddragelsesmetoder og ledelsesopfølgning.
  • fremme en kultur i kommunerne og hos andre aktører til at arbejde mere vidensbaseret.

Det sker bl.a. gennem:

  • rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til kommunerne.
  • udvikling af metoder og værktøjer til praktikere til at understøtte inddragelse af børn og unge i egen sag.
  • indsamling og overblik over eksisterende viden om børn og unge i udsatte positionens liv samt remediering af eksisterende viden til praksisnære tiltag.
  • Vidensformidling via oplæg, temadage og konferencer.

Videnscenteret er en bred centerkonstruktion, der trækker på eksisterende og forskellige kompetencer hos de tre parter. Tilsammen udgør det et stærkt fundament, som bygger på et solidt videns- og erfaringsgrundlag, hvor viden fra forskning, viden fra praksis og viden fra børn og unge indgår som det mest centrale.

Social- og Boligstyrelsen har særlig viden om lovgivning og implementering og bidrager blandt andet med systematisk opbygning af viden og redskaber til god børneinddragelse. Derudover spiller Social- og Boligstyrelsen en central rolle i afholdelsen af rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb.

Læs mere om Social- og Boligstyrelsen her

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har den forskningsmæssige ekspertise. VIVE bidrager til videnscenteret med at indsamle, skabe overblik over og formidle eksisterende og aktuel viden og forskning om udsatte børn, unge og deres familier.

Læs mere om VIVE her

Børns Vilkår har som civilsamfundsaktør stor erfaring i at tale med børn i udsatte positioner. Børns Vilkår bidrager med et stærkt fokus på børneperspektivet og spiller desuden en central rolle i forbindelse med den praksisnære kompetenceudvikling af medarbejdere i videnscenterets rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb.

Læs mere om Børns Vilkår her

Det fælles videnscenter er oprettet på følgende baggrunde:

1) Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Det er afgørende vigtigt for både barnets mestring, trivsel og retssikkerhed. Men undersøgelser viser, at børn med sociale sager ikke bliver inddraget tilstrækkeligt i de beslutninger, der handler om deres eget liv. Videnscenterets ene formål er derfor at styrke kommuner og andre aktører i, at børn og unge bliver reelt inddraget i socialfagligt arbejde.

2) Der findes allerede en del viden om udsatte børn og deres familier, men det er et fragmenteret forskningsområde, som kan være svært at overskue for praktikere. Videnscenterets andet formål er derfor at samle eksisterende viden på området, så det bliver lettere at omsætte i den socialfaglige praksis.

Den politiske aftale

Oprettelsen af videnscenteret er besluttet af et bredt flertal i Folketinget som led i udmøntningen af den såkaldte reserve for bl.a. socialområdet. Der kan læses nærmere om videnscenteret i den politiske aftale (s. 5).

Læs mere om den politiske aftale her 

Hent Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent
Social- og Boligstyrelsen
Hanne Søndergaard Pedersen
Tilbuds- og projektudviklingschef
VIVE
Carsten Kirk Alstrup
Teamleder
Børns Vilkår