Hjælp til implementering af VUM 2.0

Social- og Boligstyrelsen tilbyder kommunerne hjælp til at styrke kvaliteten i brugen af VUM 2.0.

Som led i udbredelsen af den opdaterede voksenudredningsmetode (VUM 2.0) tildeler Social- og Boligstyrelsen et antal implementeringsforløb hvert halvår fra efteråret 2023 til og med 2025.

Formålet med forløbene er at styrke brugen af VUM 2.0 på de områder, hvor kommunerne oplever udfordringer med implementeringen. Desuden får kommunen viden og redskaber til at fortsætte udviklingsarbejdet på egen hånd, efter forløbet med Social- og Boligstyrelsen er gennemført.

Hvad er et implementeringsforløb?

Et implementeringsforløb om VUM 2.0 strækker sig over et halvt år. I forløbet arbejder kommunen sammen med Social- og Boligstyrelsen om at identificere udviklingsområder, inden for hvilke kommunen arbejder med forbedringstiltag gennem prøvehandlinger.

Indledningsvist ansøger kommunen om én af fire pakker med hvert sit fokus. Hvis ansøgningen imødekommes, vælger kommunen i samarbejde med styrelsen herefter de specifikke udviklingsområder, der skal arbejdes med i forløbet. De fire pakker, der kan vælges imellem ved ansøgning, er:

  • Pakke A: Sagsåbning og -oplysning
  • Pakke B: Sagsvurdering, handleplan og bestilling
  • Pakke C: Dokumentation og opfølgningen
  • Pakke D: Datainformeret sagsbehandling

Social- og Boligstyrelsen kan ikke tilbyde rådgivning i forhold til konkrete borgersager eller deciderede undervisningsforløb i Voksenudredningsmetoden som en del af implementeringsforløbet om VUM 2.0.

Indhold i et implementeringsforløb

Implementeringsforløbet indeholder fire faser med tilhørende aktiviteter.

Fase 1 Planlægning

I forløbets første fase planlægger kommunen og Social- og Boligstyrelsen samarbejdet, og der lægges en tidsplan for forløbet. Endvidere sker der en afklaring af, hvem der skal deltage i kommunens implementeringsgruppe og kommunens medarbejdere gennemfører en kort undersøgelse, som skal danne grundlag for opgaverne i forløbets anden fase.

Fase 2 Forberedelse og valg af udviklingsområder

Aktiviteterne i fase 2 går ud på at analysere kommunens aktuelle praksis og få etableret et godt metodisk fundament for implementeringsgruppens arbejde med prøvehandlinger. I løbet af fasen vælger kommunen, hvilke udviklingsområder og forbedringstiltag kommunen ønsker at arbejde med.

Fase 3 Udvikling

I implementeringsforløbets tredje fase arbejder implementeringsgruppen og evt. medarbejdere hos udfører selvstændigt med de i fase 2 udvalgte forbedringstiltag via prøvehandlinger inden for de valgte udviklingsområder. Social- og Boligstyrelsen yder rådgivning i hele processen.

Fase 4 Forankring og vidensdeling

Forløbets sidste fase har fokus på at vurdere, om kommunens arbejde med prøvehandlinger har ledt til forbedringer i kommunens arbejde med VUM 2.0. Sammen med Social- og Boligstyrelsen lægger kommunen en plan for forankring af de forbedringer, kommunen har opnået. Desuden inviteres alle de kommuner, som har deltaget i et implementeringsforløb i samme periode til en fælles virtuel temadag, hvor de kan dele viden og erfaringer.

Forløbets pakker, faser og aktiviteter er yderligere beskrevet i vejledningen til ansøgning om implementeringsforløb om VUM 2.0, hvor kriterierne for tildeling af et forløb også er beskrevet.

Forventet udbytte af et implementeringsforløb

Gennem et implementeringsforløb med Social- og Boligstyrelsen kan kommunen forvente at få:

  • En kort analyse, der viser styrker og udfordringer i relation til den valgte implementeringspakke
  • Rådgivning om implementeringsbarrierer og -drivkræfter
  • Rådgivning og redskaber til at arbejde med prøvehandlinger
  • Konkret rådgivning om anvendelsen af VUM 2.0
  • Processtøtte indeholdende en række møder og workshops

Ansøgning om forløb

Implementeringsforløbene udbydes hvert halve år i perioden 2023-25. Der er fem ansøgningsrunder.

Der søges via ansøgningsskema:

Ansøgningsskema VIF (docx)
Vejledning til ansøgning om implementeringsforløb om VUM 2.0 (pdf)

I forbindelse med hver ansøgningsrunde afholder Social- og Boligstyrelsen to virtuelle informationsmøder, hvor I kan høre mere om, hvad et implementeringsforløb med Social- og Boligstyrelsen indebærer, hvad I som kommune kan få ud af det og hvad der forventes af jer som deltagere.

Møderne annonceres i Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev og kalender på www.sbst.dk

 

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Ansøg om forløb

Social- og Boligstyrelsen tilbyder et antal VUM Implementeringsforløb med start i august 2024.

Ansøgningsrunden løber fra d. 8. marts til og med d. 10. maj 2024.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her