Det Faglige Råd for National koordination

Der er nedsat et fagligt råd i regi af den nationale koordinationsstruktur, der blandt andet skal rådgive Social- og Boligstyrelsen om centrale udmeldinger, og om det er de rette målgrupper, som styrelsen følger gennem National koordination.

Det Faglige Råd har til formål at rådgive Social- og Boligstyrelsen i opgaven med at varetage den nationale koordinationsstruktur. Rådgivningen skal understøtte formålet med den politiske aftale og den nationale koordinationsstruktur.

Rådets opgaver og møder

Det Faglige Råd er et rådgivende organ. Rådet skal drøfte forslag til centrale udmeldinger og rådgive Social- og Boligstyrelsen, inden disse endeligt besluttes af Social- og Boligstyrelsen. Det Faglige Råd rådgiver også Social- og Boligstyrelsen om mulige målgrupper, tilbud og indsatser, faglige forløbsbeskrivelser og øvrige aktiviteter til sikring af det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov.

Det Faglige Råd afholder kvartalsvise ordinære møder – og kan ved behov afholde ekstraordinære møder. Det Faglige Råd er traditionelt på tilbudsbesøg én gang årligt som en del af et rådsmøde.

Rådets sammensætning

Formand for Det Faglige Råd er forhenværende departementschef Bo Smith. Derudover er Det Faglige Råd sammensat af repræsentanter fra Social- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Børne- og Undervisningsministeriet repræsenteret ved Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner samt to eksperter med ekspertise på det specialiserede socialområde og to eksperter med ekspertise på det specialiserede specialundervisningsområde. Eksperterne er udpeget for en toårig periode af Social- og Boligstyrelsen efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering deltager desuden i rådsmøderne, hvis der er dagsordenspunkter, som vedrører deres ressortområde.

Det Faglige Råd kan ad hoc inddrage udvalgte eksperter og personer med særlig viden. Det afhænger af indholdet i de centrale udmeldinger, forløbsbeskrivelser, målgrupper, tilbud og indsatser, der bliver drøftet.

Årsrapporter og referater fra rådsmøderne

Det Faglige Råd udarbejdede frem til 2021 årligt en årsrapport, som blev offentliggjort på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Årsrapporten indeholder overblik over Det Faglige Råds aktiviteter i forhold til at rådgive Social- og Boligstyrelsen om den nationale koordinationsstruktur.

Det Faglige Råd besluttede på rådsmødet den 1. juni 2023 at erstatte årsrapporterne med offentliggørelse af referater fra rådsmøderne.

Det Faglige Råds årsrapport 2021 (pdf)

Det Faglige Råd har til formål at rådgive Social- og Boligstyrelsen i varetagelsen af opgaven med den Nationale Koordinationsstrutkur. Af årsrapporten fremgår således en beskrivelse af, hvilke anliggender Det Faglige Råd har rådgivet Social- og Boligstyrelsen om.

Det Faglige Råd har i 2021 blandt andet rådgivet Social- og Boligstyrelsen om valg af målgruppe til forløbsbeskrivelse for 2021 samt rådgivet Social- og Boligstyrelsen i forhold til valg af målgrupper der har været en del af pilotundersøgelsen i den generelle tilbudsmonitorering. 

Referat fra rådsmødet den 12. december 2023 (pdf)

Referaterne beskriver de drøftelser, som rådsmedlemmer har haft på det pågældende møde, og giver dermed et indblik i, hvilke anliggender Rådet har rådgivet Social- og Boligstyrelsen om.

De tidligere årsrapporter for Det Faglige Råd og referater tilbage til den 1. juni 2023 kan rekvireres ved henvendelse pr. mail til tilsynogkoordination@sbst.dk.

Senest opdateret 11-01-2024

Kontakt

National koordination