Procedure ved registrering og indberetning

Ved registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb skal den specialiserede plejefamilie og personalet være opmærksomme på de processuelle krav.

Anbringelsesstedets leder eller dennes stedfortræder eller den specialiserede plejefamilie skal straks inden for 24 timer registrere hændelsen.

Registreringen skal for opholdssteder og døgninstitutioner ske på følgende skema:

Bilag 1a: Indberetningsskema til døgninstitutioner og opholdssteder

For specialiserede plejefamilier anvendes følgende skema:

Bilag 1b: Indberetningsskema til specialiserede plejefamilier

Barnet skal gøres bekendt med registreringen og skal have tilbud om at lave sin egen redegørelse, der kan følge indberetningen.

Læs mere om inddragelse af barnet og den unge ved registrering og indberetning 

  • Hvis barnets eller den unges eventuelle redegørelse om episoden ikke kan nå at komme med, når indberetningen inden 24 timer sendes til anbringende kommune, kan redegørelsen eftersendes

Der skal uden ugrundet ophold sendes en kopi af indberetningen til den anbringende kommune.

  • Ved ugrundet ophold forstås, at skemaerne skal sendes hurtigst muligt inden for 24 timer, når registreringen er fuldendt. Lederen eller dennes stedfortræder må således sende indberetningen samme dag, som den er færdig

Forældremyndighedsindehaveren skal uden ugrundet ophold, dvs. umiddelbart efter episoden, orienteres om, hvad der er sket.

Læs mere om orientering af forældre

Tilsynet skal have indberetningen tilsendt ved udgangen af måneden sammen med eventuelle relevante kommentarer.

  • Ved månedens udgang indsender anbringelsesstedets leder eller dennes stedfortræder eller den specialiserede plejefamilie kopi af alle indberetningsskemaerne sammen med eventuelle relevante kommentarer til det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet

Den stedlige kommune skal have en kopi af indberetningen, hvis indgrebet er sket på en intern skole. Den stedlige kommune (beliggenhedskommunen) skal have kendskab til indgrebet, da de har ansvaret for undervisningen på den interne skole.

Hvor der er en regional eller kommunal driftsherre, skal denne orienteres. Orienteringen har til formål, at driftsherren løbende kan følge med i, om omfanget af magtanvendelser giver anledning til ændringer i driften af institutionen, herunder f.eks. de personalemæssige kompetencer mv.

Indberetning ved formodning om påtale

Ved begrundet mistanke om, at der er foretaget en handling, som kan medføre påtale, fx tjenstlig påtale eller påtale inden for strafferetten, skal lederen eller dennes stedfortræder eller den specialiserede plejefamilie straks registrere hændelsen (i skemaerne nævnt ovenfor).

Uden ugrundet ophold sendes indberetningen til socialtilsynet.

Socialtilsynet skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er rettet henvendelse til politiet.

Barnet eller den unge skal gøres bekendt med registreringen, og kan udforme sin egen redegørelse.

Indberetningen skal sendes til den anbringende kommune samtidig med, at den sendes til socialtilsynet.

Forældremyndighedsindehaveren og en eventuel kommunal eller regional driftsherre skal orienteres.

Senest opdateret 20-01-2022

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent