Voksenansvarsloven

På denne side finder du en kort beskrivelse af voksenansvarsloven og dens formål samt link til selve loven, voksenansvarsbekendtgørelsen og voksenansvarsvejledningen.

Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (voksenansvarsloven) trådte i kraft den 1. januar 2017.

Voksenansvarsloven har til formål at fastsætte rammer for plejefamilier og personales adgang til, som led i varetagelsen af den daglige omsorg, at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret og sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed i forbindelse hermed.

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge skal først og fremmest beskytte anbragte børn og unge mod overgreb og forebygge unødvendig magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Voksenansvarsloven regulerer forholdene under anbringelsen. Bestemmelser om afgørelser om anbringelse og kriterier for anbringelse på delvis lukkede afdelinger og delvis lukkede institutioner samt sikrede afdelinger og særlig sikrede afdelinger er samlet i Lov om social service (servicelovens) §§ 63a-63c i kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

Læs Voksenansvarsloven

Voksenansvarsbekendtgørelsen

Børne- og socialministeren har med bemyndigelse primært i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og serviceloven udstedt Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge. Bekendtgørelsen trådte ligesom loven i kraft den 1. januar 2017.

Bekendtgørelsen indeholder en række regler, der bl.a. nærmere regulerer indgrebene, der er beskrevet i voksenansvarsloven, samt hvorledes de skal foretages. Bekendtgørelsen indeholder også en række nærmere bestemmelser om registrering og indberetning.

Læs Voksenansvarsbekendtgørelsen

Voksenansvarsvejledningen

Vejledningen om voksenansvar for anbragte børn og unge (Voksenansvarsvejledningen) henvender sig primært til personalet på døgninstitutioner og private opholdssteder, de kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet samt socialtilsynet.

Formålet med vejledningen er at vejlede om og skabe større klarhed om reglerne på området, så plejefamilier og personale på anbringelsessteder ikke overskrider deres beføjelser over for et barn eller en ung. Samtidig er det hensigten at sikre, at plejefamilier og personale ikke undlader at yde den tilstrækkelige omsorg af frygt for at overskride deres beføjelser.

Læs voksenansvarsvejledningen 

Senest opdateret 04-02-2020

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent