Indhentning af information om tilbuddet

For at føre et vidensbaseret og systematisk driftsorienteret tilsyn er det nødvendigt, at du som tilsynskonsuelent gør brug af forskellige kilder og metoder til indhentning af oplysninger om tilbuddene.

Socialtilsynet skal som led i opgaven med at føre tilsyn med et tilbud indhente oplysninger fra tilbuddet, fra ansatte og borgere i tilbuddet, fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

Indhentning af relevant information

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

  1. aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet.
  2. indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport.
  3. indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, der har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet. 
  4. indhente oplysninger fra ungekriminalforsorgen om delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger.
  5. indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med ledelse, ansatte og borgere med flere.

Tilsynsbesøg

Det driftsorienterede tilsyn er en fortløbende proces, hvor tilsynsbesøget indgår som et vigtigt omdrejningspunkt. Tilsynsintensiteten skal tilrettelægges efter forholdene og fastsættes af socialtilsynet efter en risikovurdering. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

Socialtilsynet skal dog aflægge mindst et årligt tilsynsbesøg i hvert tilbud. I tilbud med flere afdelinger skal der aflægges et årligt tilsynsbesøg på hver afdeling. Socialtilsynet skal aflægge både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Andre kilder og metoder til indhentning og vurdering af oplysninger er nødvendige for at føre tilsyn med, om tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse.

Læs mere om indhentning af oplysninger, herunder metodiske tilgange til indhentning af information og triangulering af disse metoder under Dataindhentningsmetoder.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Lovgivning

Det driftsorienteret tilsyn:

§ 4 i Lov om socialtilsyn

Kvalitetsmodellens temaer:

§ 6, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Indhentning af relevant information:

§ 7, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Tilsynsintensiteten:

§ 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn og § 7 stk. 3 i Lov om socialtilsyn

Klageadgang og regler:

I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10