Auditrapporter

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion har siden 2014 løbende lavet audits med deltagelse af 2 eller flere socialtilsyn. Som afslutning på et af Social- og Boligstyrelsens auditforløb udarbejdes en auditrapport, der angiver anbefalinger til socialtilsynene inden for det givne emne.

Auditrapporter og -anbefalinger i 2020

Audit 20.1 afdækker socialtilsynenes tilgange til at undersøge om et ansøgende tilbud opfylder betingelserne for godkendelse.  

Auditrapporter og -anbefalinger i 2019

Audit 19.1 tager udgangspunkt i socialtilsynenes vurdering af ”Organisation og ledelse” på døgntilbud med henblik på at drøfte tilsynspraksis i relation til udvalgte indikatorer inden for dette tema i kvalitetsmodellen.

Audit 19.2 ønsker at skabe en struktureret ramme, hvor socialtilsynene kan dele viden og udveksle erfaringer om de dialog forløb, som socialtilsynene har med tilbud, der har givet tilsynsmæssige overvejelser i form af varsling af et (eller flere) påbud.

Audit 19.a omhandler socialtilsynenes skriftlige formidling af vurderingen fra det økonomiske tilsyn til anbringende myndighed, der fremgår af Tilbudsportalen. Auditforløbet tog udgangspunkt i modtagerperspektivet, hvor der ikke var fokus på, om tilbuddenes økonomi var god eller mindre god, men derimod kommunikationen af de økonomiske vurderinger til modtagerne.

Auditrapporter og -anbefalinger i 2018

Audit 18.1 havde til formål at afdække, om der var betydelige forskelle i de fem socialtilsyns vurderinger af de sikrede institutioners anvendelse af reglerne i lov om voksenansvar, og hvorvidt, der var betydelige forskelle i de fem socialtilsyns vurderinger af den pædagogiske indsats på de sikrede institutioner.

Auditrapport 18.2 har fokus på socialtilsynets vurdering af teamet ”kompetencer” i kvalitetsmodellen med udgangspunkt i børn- og ungetilbud. Der er særlig faglig opmærksomhed på, om tilbuddene har de relevante og tilstrækkelige kompetencer til at varetage børn og unge, som er i tilbuddenes varetægt. Samt hvordan socialtilsynene konkret fører tilsyn med og vurderer medarbejdernes kompetencer.

Auditrapporter og -anbefalinger for 2014 til 2017

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion har lavet følgende auditrapporter og - anbefalinger i perioden 2014 til 2017. Rapporterne kan rekvireres ved at skrive til Social- og Boligstyrelsen på tilsynogkoordination@socialstyrelsen.dk.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent