Om Social- og Boligstyrelsens auditfunktion

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion har til opgave at følge og understøtte socialtilsynene i deres arbejde med at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud.

Socialtilsynet består af fem kommunale tilsyn. Kommunalbestyrelserne i de fem tilsynskommuner har såvel myndighedsansvaret som det politiske ansvar for, at tilsynet varetager tilsynsopgaven i henhold til lov om socialtilsyn.

Ankestyrelsen er klagemyndighed for socialtilsynenes afgørelser.

Hvordan understøtter Social- og Boligstyrelsen socialtilsynene?

Social- og Boligstyrelsens arbejde med at følge og understøtte socialtilsynet, i forhold til at sikre ensartehed i tilsynet på tværs af landet, er organiseret i Social- og Boligstyrelsens auditfunktion.

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion arbejder med at:

  • Understøtte ensartethed i tilsynspraksis på tværs af de fem kommunale tilsyn og på forskellige tilsynsmæssige områder. Auditfunktionen understøtter tilsynene med fagligt vejledende materialer, temadage, formidling, undervisning, ledelsesdialog samt proces- og implementeringsstøtte
  • Vejlede i brugen af kvalitetsmodellen og udvikling af andre tilsynsredskaber
  • Følge praksis i socialtilsynet og gennemføre analyser, undersøgelser og evalueringer om tilsynenes tilsynsvirksomhed
  • Levere viden fra analyser, undersøgelser og evalueringer om socialtilsynenes praksis og virksomhed, der både understøtter ensartethed i tilsynspraksis på tværs af tilsynene og informerer det politiske niveau
  • Udarbejde en årsrapport om socialtilsynenes virksomhed
  • Social- og Boligstyrelsen kan desuden udstede bindende retningslinjer for socialtilsynenes opgavevaretagelse, såfremt der konstateres en uensartet praksis på tværs af tilsynene
Senest opdateret 31-01-2022

Kontakt

Camilla Rebekka Rask
Faglig leder

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her