Lovgivning for socialtilsyn

Formålet med lov om socialtilsyn er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter serviceloven.

Socialtilsynet består af fem kommunale tilsyn. Kommunalbestyrelsen i de fem tilsynskommuner bærer såvel myndighedsansvaret som det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse.

På retsinformation.dk finder du gældende love, bekendtgørelser, vejledninger og forarbejder til lovgivningen: 

 • Lov om socialtilsyn
 • Bekendtgørelse om socialtilsyn
 • Vejledning om socialtilsyn

Rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn

Spørgsmål af lovfortolkende karakter henvises til Social –, Bolig- og Ældreministeriet, som kan kontaktes via e-mail: jurint@sm.dk eller på telefon 33 92 93 00.

Spørgsmål til lovgivningen kan desuden rettes til Ankestyrelsen, som har vejledningspligten ift. lov om socialtilsyn. Ankestyrelsen kan kontaktes via e-mail: ast@ast.dk eller på telefon 33 41 12 00.

Spørgsmål af faglig karakter besvares af Social- og Boligstyrelsens auditfunktion: tilsynogkoordination@sbst.dk 
Det kan fx dreje sig om spørgsmål om anvendelsen af kvalitetsmodellen, redskaber med videre.

Lov om socialtilsyn

Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Med loven blev der etableret fem socialtilsyn, der har til opgave at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud i Danmark. Social- og Boligstyrelsens auditfunktion skal understøtte, at socialtilsynene løser deres opgaver i overensstemmelse med lovens formål og intention.

Lov om socialtilsyn skal understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere. I den politiske aftale er fem hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

 • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
 • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
 • Borgerne i centrum
 • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes
 • Bedre styr på økonomien

Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud

Den 1. februar 2022 trådte en ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service i kraft. Formålet med ændringen af loven er at styrke socialtilsynets muligheder for at føre et mere ensartet og effektivt tilsyn, samt styrke socialtilsynets tilsyn med økonomien i offentlige og private sociale tilbud.

Hovedtemaer i styrkelse af socialtilsynet

 • Oprettelse af specialistfunktioner, så tilsyn med særligt komplekse områder samles i ét tilsyn (pr. 1. juli 2022)
 • Skærpet oplysningspligt for sociale tilbud
 • Tilbuds brug af ikke-fastansatte medarbejdere indgår i kvalitetsvurderingen
 • Social- og Boligstyrelsen kan udstede regler for socialtilsynenes opgavevaretagelse, såfremt der konstateres en uensartet praksis på tværs af tilsynene
 • Forpligtelse for socialtilsynene til at deltage i Social- og Boligstyrelsens tværgående aktiviteter

Hovedtemaer i styrkelse af det økonomiske tilsyn

 • Større fokus på tilbuds sammenhæng mellem pris og kvalitet som en del af kvalitetsvurderingen
 • Sociale tilbud skal indberette og offentliggøre flere regnskabsnøgletal. Oplysningerne skal offentliggøres på Tilbudsportalen, og vil være offentligt tilgængelige i tre år
 • Skærpede krav til revisorgennemgang af private sociale tilbud
 • Skærpede krav til private sociale tilbud, som indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner
 • Tilbud, der drives som personligt drevne virksomheder, skal omlægge sig til selvejende institutioner eller kapitalselskaber inden udgangen af 2024
 • Skærpede krav om, at private sociale tilbuds bestyrelser er uafhængige af lederen af tilbuddet og ejeren af tilbuddets faste ejendom

Anden relevant lovgivning for socialtilsynet

 • Lov om social service (serviceloven)
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Forvaltningsloven
 • Bekendtgørelse om plejefamilier
 • Ankestyrelsens vejledning om at skrive en afgørelse på ast.dk  
 • Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen om persondata
 • Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Anden lovgivning

Der findes krav efter anden lovgivning, som tilbuddene skal opfylde, fx vedr. brand, fødevarer, arbejdstilsyn, teknik og miljø. Socialtilsynet fører ikke tilsyn med, at tilbuddene opfylder kravene efter anden lovgivning, men skal påse, at tilbuddet har eller er i gang med at få de nødvendige godkendelser. Socialtilsynet skal gøre de relevante tilsyn opmærksomme på det, hvis de mener, at kravene efter anden lovgivning ikke opfyldes.

Socialtilsynet fører tilsyn med et tilbuds samlede indsatser efter serviceloven. Det indebærer fx, at dagbehandlingstilbud eller tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104 er omfattet af socialtilsyn, hvis indsatsen leveres som en integreret del af et tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn § 4. Derudover er følgende tilbud omfattet:

Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5-7, jf. dog § 66a, stk. 7, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service. Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når:

 • Tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger,
 • Hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
 • Tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtte efter § 85 i lov om social service
 • Tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141

Socialtilsynet er i hele sin virksomhed underlagt det offentlige retlige regelsæt, inklusiv forvaltningsretlige regler og grundsætninger. Det betyder at tilsynet ikke kan stille krav om (fortsat) godkendelse ud over hvad der følger af lov om socialtilsyn og bekendtgørelse, og at de skal følge forvaltningsretlige principper om proportionalitet og saglighed.

For en mere detaljeret beskrivelse af socialtilsynets opgaver henvises til Håndbog for socialtilsyn samt bekendtgørelse og vejledning om socialtilsyn.

Senest opdateret 24-03-2022

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her