Fem kommunale socialtilsyn

Socialtilsynet består af fem kommunale tilsyn, der har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud omfattet af lov om socialtilsyn.

I hver region er én kommune ansvarlig for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier omfattet af lov om socialtilsyn. Socialtilsynet er placeret i fem kommuner:

 • Socialtilsyn Nord – Hjørring Kommune
 • Socialtilsyn Midt – Silkeborg Kommune
 • Socialtilsyn Syd – Fåborg-Midtfyn Kommune
 • Socialtilsyn Øst – Holbæk Kommune
 • Socialtilsyn Hovedstaden – Frederiksberg Kommune
Oversigt over de 5 socialtilsyn
 

Ansvaret for socialtilsynet

Kommunalbestyrelsen i de fem tilsynskommuner har såvel myndighedsansvaret som det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse.

Socialtilsynenes opgaver

De fem socialtilsyn er hver især en offentlig kommunal myndighed. Tilsammen varetager de den samlede tilsynsopgave:

 • Socialtilsynene har myndighed til at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud på socialområdet omfattet af lov om socialtilsyn
 • Socialtilsynene skal sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i opgavevaretagelsen.
 • Socialtilsynet skal arbejde risikobaseret og dialogbaseret i deres arbejde med kontrol og udvikling af plejefamilier og sociale tilbud
 • Socialtilsynene skal vurdere kvaliteten af sociale tilbud og plejefamilier ud fra den eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne via brug af en obligatorisk kvalitetsmodel
 • Socialtilsynene skal udstede sanktioner og tilbagekalde godkendelser af plejefamilier og sociale tilbud, hvis de ikke har den fornødne kvalitet

Specialistfunktioner

Opgaven med at godkende og føre tilsyn på områder, som er små eller komplicerede, er samlet i specialistfunktioner hos enkelte socialtilsyn:

 • Tilsyn med koncerner og koncernlignende konstruktioner varetages af Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Midt
 • Tilsyn med efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling varetages af Socialtilsyn Syd
 • Tilsyn med foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen i forbindelse med ordninger om BPA varetages af Socialtilsyn Nord
 • Tilsyn med døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger varetages af Socialtilsyn Øst