En hel familie

Det påvirker hele familien at få et barn med funktionsnedsættelse. Barnet med funktionsnedsættelse bliver samtidig påvirket af den måde, som familien trives og håndterer den nye situation.

Social- og Boligstyrelsen har samlet en række initiativer, som alle har til formål at støtte og styrke familier med børn og unge i alderen 0-18 år med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, så de kan mestre hverdagen bedre. Det har resulteret i temaet "En hel familie".

Den primære målgruppe er familier med børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Der er herudover fokus på hjemmeboende søskende til børn med funktionsnedsættelser - og i den forbindelse på at inddrage ressourcerne i familien som helhed og rundt om familien.

Delprojekter i samarbejde med kommuner og brugerorganisationer

"En hel familie" bestod af fem delprojekter, hvor den daværende Socialstyrelse, i et tæt samarbejde med kommuner og brugerorganisationer på tværs af landet, udviklede og afprøvede programmer og manualer.

På foranledning af Social- og Boligstyrelsen blev der udarbejdet en kortlægning af aktuel international forskning om metoder med effekt til målgruppen.

Videnskortlægning – Styrket tidlig og forebyggende indsats til familier med børn med handicap

Stepping Stones, terapeutisk bistand og forældrekurser og -netværk er indsatser, der alle blev afprøvet med gode erfaringer i "En hel familie". 

Et forældrekursusforløb strækker sig over 6-7 måneder med 4 undervisningsgange og minimum 4 netværksmøder.

Kurset er bygget op om 3 faste temaer:

  • Familieliv
  • Systemet
  • Netværk.

Der kan suppleres med flere valgfrie temaer. Forløbet indeholder også undervisning og aktiviteter for søskende med en passende alder og bedsteforældre.

Manual til afholdelse af forældrekursus og -netværk

Partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerorganisationer

Implementering af forældrekurser -og netværk

I forhold til rollefordelingen i partnerskabet kan kommunen typisk sørge for at formidle tilbuddet til familierne, levere oplægsholdere, dele kursusledelsen med mere.

Brugerorganisationen kan typisk være bindeled mellem familierne og kommunen, bidrage med specialiseret og erfaringsbaseret viden, levere adgang til netværk og stille med frivillige.

Kursusmodellen og modellen for partnerskabet, som er beskrevet i de 2 manualer, er afprøvet 3 steder i landet: Randers, Aarhus og Aabenraa, over en 3-årig periode.

Virkning af forældrekurser -og netværk

I juni 2018 udkom VIVE’s samlede evaluering af det generelle program - og deriblandt forældrekursus. Datagrundlaget for effektevalueringen af forældrekursus har været lille (40 forældre), og de signifikante resultater er begrænsede.

Mødrene oplever dog i højere grad at føle sig kompetente til at håndtere og mestre hverdagen som forælder til et barn med handicap, og både fædre og mødre oplever en lille forbedring i familiens og barnets situation generelt.

I evalueringsrapporten kan du også læse om indsatsens omkostninger.

Evaluering af tre mestringsindsatser målrettet forældre med børn med handicap

Kontakt i Social- og Boligstyrelsen

Helle Nyhuus,

Stepping Stones er oprindeligt udviklet i Australien af organisationen Triple P.

Stepping Stones er en evidens- og manualbaseret metode, hvor træneren samarbejder med forældrene, i grupper eller individuelt. Metoden er målrettet familier med børn fra 2-12 år.

Der findes forskellige moduler for Stepping Stones:

  • Seminar (3 sessioner)
  • Gruppeforløb (6 gruppesessioner + individuelle telefonsessioner)
  • Standardforløb (10 sessioner – individuelle forældrepar)
  • Udvidet forløb (ekstra sessioner med specifikke emner).

Målet med Stepping Stones er at skabe positivt forældreskab. Forskellige færdigheder og redskaber kan hjælpe forældrene til at mestre hverdagen bedre, mindske konflikter og få gladere børn.

Den bedre mestring af hverdagen sker blandt andet ved, at forældrene lærer at tale om og håndtere problemer/konflikter i parforholdet, og ved at forældrene får redskaber til at håndtere barnets problemskabende adfærd, samt at forældrene får redskaber til at opstille mål og problemløse på mere hensigtsmæssige måder.

Stepping Stones-manualerne for de forskellige moduler til praktikere og forældre er oversat til dansk.

Implementering af Stepping Stones i Danmark

Stepping Stones er i 2018 implementeret i 5 kommuner: Aalborg, Herning, Hillerød, Kalundborg og København.

Implementering forudsætter, at praktikere med erfaring med målgruppen deltager i Stepping Stones-uddannelsen, der bliver leveret af den australske organisation Triple P International.

Virkning af Stepping Stones

Undersøgelser fra udlandet viser, at både forældre og børn får det bedre (børn er fx mindre udadreagerende, og forældre mestrer hverdagen bedre), når forældrene har deltaget i Stepping Stones.

I juni 2018 udkom VIVE’s samlede evaluering af det generelle program - og deriblandt Stepping Stones. Undersøgelsen viser blandt andet, at de forældre i Danmark, der har modtaget Stepping Stones-indsatsen oplever en styrket evne til at mestre familielivet, oplever mindre stress og øget trivsel og generelt en forbedret familiemæssig situation.

Den positive udvikling gør sig også gældende 3-6 måneder efter indsatsens ophør.

I evalueringsrapporten kan du også læse om indsatsens omkostninger.

Evaluering af tre mestringsindsatser målrettet forældre med børn med handicap

Kontakt i Social- og Boligstyrelsen

Sine Jongdahl Kolind Møller, smo@sbst.dk 

Terapeutisk bistand er et 15-20 timers særligt tilrettelagt terapeutisk forløb med et forebyggende sigte til forældre, hvis barn for nylig er blevet udredt med en funktionsnedsættelse. Et forløb med terapeutisk bistand foregår individuelt eller i grupper.  

Formålet er at yde støtte til forældrene, før problemerne i familien vokser sig større, og at de oplever at få styrket handlekompetence, og at de kan mestre hverdagen.

Implementering af terapeutisk bistand

5 kommuner har afprøvet terapeutiske forløb: Horsens, Randers, Greve, Middelfart og Københavns Kommune. Den enkelte kommune har udviklet et koncept for terapeutisk bistand i kommunen. 

Nogle af kommunerne har valgt at tilbyde kurser i PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), som er et kursus for forældre i par.

Virkning af terapeutisk bistand

I juni 2018 udkom VIVE’s samlede evaluering af det generelle program - og deriblandt terapeutisk bistand. Undersøgelsen viser, at mødrene i et vist omfang har profiteret af denne form for hjælp. De oplever lidt mindre stress, trives en smule bedre og fungerer lidt bedre i forældrerollen. For fædrene ses der ingen signifikant forandring. 

Evaluering af tre mestringsindsatser målrettet forældre med børn med handicap

Kontakt i Social- og Boligstyrelsen 

Helle Nyhuus, heny@sbst.dk

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Inspirationsmateriale: En hel familie

Læs om seks indsatser som danske kommuner har gode erfaringer med.