Cool Kids. Et gruppeforløb til børn med angst

Cool Kids er et gruppebaseret behandlingsprogram for børn og unge med angst og deres forældre.

Beskrivelsen her fokuserer på gruppeforløbet til 6-17 årige og deres forældre, men der findes også andre versioner af programmet. Cool Kids er oprindeligt udviklet ved Macquarie University i Australien, men er oversat og bearbejdet til dansk på Angstklinikken på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Baggrund og formål

Gruppeforløbet skal ruste forældre og børn til at håndtere barnets angst, og metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi. Børnene får redskaber til at tackle de områder af hverdagen, som deres angst spænder ben for, og de øver sig i at gennemføre de svære situationer. I forløbet tilegner forældre og barn sig viden om angst og om barnets udfordringer, samtidig med at de lærer fx at udvikle en trinvis plan for, hvordan de kan håndtere barnets angst i konkrete situationer via forskellige redskaber. Forløbet tager udgangspunkt i en manual med fastlagte temaer for hvert møde.

Forløbet

Forløbet består som udgangspunkt af 10 gruppemøder af 2 timers varighed og med et opfølgende møde efter 3 måneder.

Forløbet er manualbaseret, og hvert møde er grundigt beskrevet i manualen. Hvert møde indledes med, at gruppelederen introducerer til dagens tema, hvorefter deltagerne laver gruppeøvelser og diskussioner, individuelt arbejde eller rollespil.

På møderne deles forældre og børn ofte op og laver øvelser og aktiviteter hver for sig. Mødet afsluttes med en opsamling. Imellem møderne skal forældrene lave øvelser hjemme sammen med barnet, og på møderne giver gruppelederen løbende feedback på forældrenes strategier og adfærd i forhold til barnet.

Manualer til terapeuten samt til børn og forældre kan købes via Angstklinikken ved Aarhus Universitet

Download Model for indsatsens arbejdsgange, redskaber og aktører

Mere information om erfaringer med Cool Kids i Glostrup Kommune

Cool Kids er udviklet til børn med forskellige former for angst i alderen 6-17 år og deres forældre. Som udgangspunkt deltager både forældre og børn i gruppemøderne.

Der findes 3 forskellige versioner af programmet: Cool Kids til børn i alderen 6-12 år, Chilled til 13-17-årige og en særlig version af Cool Kids målrettet børn med angst og autismespektrumforstyrrelser (Cool Kids ASF). Ifølge manualen egner den aktuelle version af Cool Kids ASF sig bedst til børn, der er højt-fungerende/normalt begavede. Programmet kan desuden anvendes til individuel terapi, hvis dette vurderes mest optimalt for den pågældende familie, ligesom det er muligt at lave Cool Kids forløb udelukkende for forældre.

Det anbefales, at gruppen så vidt muligt sammensættes af 4-8 familier, og så børnene er nogenlunde jævnaldrende (fx samle børn i 1. og 2. klasse i én gruppe, børn i 3. og 4. klasse i en anden osv.).

Til Cool Kids materialet hører en interviewguide og standardiserede spørgeskemaer, som kan bruges i forbindelse med screening og udvælgelse af børn til forløbet. Disse kan downloades fra Angstklinikkens hjemmeside psy.au.dk/angstklinik 

En undersøgelse fra Angstklinikken ved Aarhus Universitet (2015) viser, at Cool Kids-programmet hjælper rigtig mange børn og unge af med deres angst. Undersøgelsen viser, at 3/4 børn efter afsluttet behandling var fri af deres sværeste angstdiagnose, og 58 pct. var fri af alle angstdiagnoser. Undersøgelsen viste også store positive effekter af behandlingen, både i form af mindre angst hos børnene, at de oplevede at kunne flere ting efter behandlingen, men også ved at børnene fik mere selvtillid, og at de følte sig mindre triste. En opfølgning viste, at effekten af behandlingen holder selv et år efter afsluttet behandling.

Læs mere om effekten af Cool Kids på Socialstyrelsens Vidensportal

Ifølge Angstklinikken ved Aarhus Universitet forudsætter brugen af Cool Kids-manualen, at gruppelederen har kendskab til kognitiv adfærdsterapi og træning i de terapeutiske teknikker, som er udgangspunktet for forløbet. Gruppelederen skal desuden have erfaring i arbejdet med børn, unge og familier og være god til relationsdannelse.

Der er ikke krav om certificering for at benytte metode, men behandlere kan deltage i et 2 dages metodekursus på Angstklinikken, Aarhus Universitet. Angstklinikken gennemfører også egne behandlingsforløb.

Senest opdateret 24-11-2016

Fakta om Cool Kids

Hvem:
Børn og unge med angst og deres familier

Hvad:
Gruppebaseret behandlingsprogram for forældre og børn, som bygger på kognitiv adfærdsterapi, inkl. hjemmeopgaver

Hvor længe:
10 møder fordelt på ca. 3 måneder + et afsluttende møde 3 måneder senere

Hvem står bag:
1-2 behandlere med viden om kognitiv adfærdsterapi, ofte psykologer

Hvor:
Australsk program, der i en dansk kontekst er oversat og afprøvet af forskere på Aarhus Universitet. Bl.a. gennemført i Glostrup Kommune. En række andre kommuner I Danmark arbejder ligeledes med Cool Kids