International Child Development Programme. Erfaringer fra Brøndby Kommune

Brøndby Kommune indførte International Child Development Programme (ICDP) i sundhedsplejen, fordi de oplevede mange familier med et behov for støtte, men uden at der var tale om at iværksætte egentlige foranstaltninger i handicap- eller familieafdelingen.

ICDP blev indført som et fast tilbud til alle nybagte familier og gav dermed sundhedsplejen til opgave at spille en aktiv og forebyggende rolle med fokus på at afhjælpe familiernes behov, inden der opstod et behov for en underretning el.lign. Det blev derfor besluttet, at alle sundhedsplejersker i Brøndby Kommune skulle gennemføre en efteruddannelse i ICDP.

Virkning

I Brøndby Kommune er sundhedsplejerskernes erfaring, at ICDP aktiverer forældrenes handlekompetencer samt deres tro på egne forældreevner. Målet er, at forældrene bliver bevidste om deres egne forældrekompetencer og om, at de er ’gode nok’ som forældre, hvilket igen styrker deres motivation til at kunne gøre en positiv forskel for deres barn. Gennem dialogen med sundhedsplejersken øges forældrenes bevidsthed om, hvor stor betydning de har for deres barns udvikling. Erfaringen er, at metodens fokus på forældrenes ressourcer og positive handlinger har positiv betydning for relationen til barnet og for barnets udvikling.

Opmærksomhedspunkter og udfordringer

Sundhedsplejen i Brøndby Kommune har oplevet, at det kan være vanskeligt at få nogle forældre til at deltage i ICDP. Det gælder særligt forældre med lavt selvværd, som ofte er meget opmærksomme på, hvad andre tænker om dem som forældre.

Nogle forældre har desuden været utrygge ved, at sundhedsplejen skulle ligge inde med videooptagelser af deres familie. Sundhedsplejen har positiv erfaring med at lade forældrene optage med deres eget udstyr, fordi det skaber tryghed, at familierne selv råder over optagelserne og også kan vælge at slette dem igen.

Forbrug af tid og ressourcer

Sundhedsplejerskerne anvender som regel kun videoobservation en enkelt gang i forbindelse med ordinære hjemmebesøg. Ofte oplever de dog, at videooptagelsen og samtalen knyttet til denne, bliver et emne, der tages op igen ved efterfølgende besøg. Der er mulighed for at lave flere videooptagelser i familier med særlige behov, fx i familier med et barn med funktionsnedsættelse

Vil du vide mere om erfaringerne fra Brøndby Kommune?

Sundhedsplejen
Brøndby Kommune, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
E-mail: born@brondby.dk
www.brondby.dk