Tidlig opsporing af mistrivsel blandt spædbørn & støtte til forældre med TryghedsCirklen. Erfaringer fra Københavns Kommune

Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Københavns Kommunes Sundhedspleje (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og Københavns Universitets Babylab ved Institut for Psykologi. Indsatsen gennemføres som et forskningsprojekt støttet af Trygfonden i perioden 2015-2019.

Virkning

De fleste sundhedsplejersker i Københavns kommune oplever, at brugen af Alarm Distress Baby Scale (ADBB) bidrager positivt til deres arbejde. Sundhedsplejerskerne er trænet og certificeret i ADBB metoden, og de oplever, at metoden tilfører dem en større sikkerhed i deres vurdering af spædbarnets sociale og følelsesmæssige trivsel. Dette gør dem også i stand til hurtigere at handle på en bekymring. Nogle sundhedsplejersker giver dog også udtryk for, at dette med at skulle sætte tal på barnets adfærd er nyt og også udfordrende. Hvad angår TryghedsCirklen – Forældreprogrammet, er de foreløbige erfaringer, at indsatsen giver forældrene en bedre forståelse af barnets adfærd, og at dette styrker en positiv og tryg relation mellem forældre og barn, som i sidste ende kan forebygge, at der opstår psykiske forstyrrelser hos barnet.

Ressourceforbrug og forudsætninger for at gennemføre indsatsen

Screeningen af mødre og spædbørn foregår som del af sundhedsplejerskens ordinære hjemmebesøg i nybagte familier. Sundhedsplejerskerne har inden indsatsen modtaget træning og har bestået en eksamen i at screene spædbørn ved hjælp af ADBB.

Forældretræningsprogrammet TryghedsCirklen forløber i projektet over 10 ugentlige møder med en varighed på 1-2 timer. Terapeuterne, der faciliterer forløbet, er certificeret gennem et firedages uddannelsesforløb i TryghedsCirklen.

En forskningsbaseret indsats: Copenhagen Infant Mental Health Project

Indsatsen er en del af forskningsprojektet Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMPH).
CIMPH gennemføres i 2015-2019 som samarbejde mellem Københavns Universitets Babylab ved Institut for Psykologi, Trygfondens Børneforskningscenter (Aarhus Universitet), og Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Sundhedsplejen. I løbet af projektet vil ca. 18.000 spædbørn og deres mødre blive screenet, og ca. 320 familier vil deltage i TryghedsCirklen.

Forskningsprojektet har til formål at implementere og validere ADBB og at undersøge gyldigheden af Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i Danmark. Samtidig har projektet til formål at undersøge effekten af TryghedsCirklen – Forældreprogrammet (Circle of Security, COS-P). Denne undersøgelse gennemføres som et randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT), ved at nogle familier ved lodtrækning udvælges og tilbydes deltagelse i projektet. De øvrige familier får tilbudt andre indsatser i Københavns Kommune.

Vil du vide mere om erfaringerne fra forskningsprojektet?

Fagligt Center
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommune
Mail: fac@buf.kk.dk
Telefon: 33 66 33 66