Forældregrupper. Gruppeforløb for forældre til børn med varig funktionsnedsættelse

Forældregrupper for forældre til et barn med en diagnosticeret varig funktionsnedsættelse. Gruppeforløbene er et tilbud efter SEL § 11.

Baggrund og formål

Forældregrupperne er et fokuseret tilbud, hvor forældre i mindre grupper kan tale om deres erfaringer fra livet med et barn med funktionsnedsættelse og spejle sig i ligesindede. I grupperne kan forældrene få indblik i hinandens historier og erfaringer og bruge dem som udgangspunkt til at afprøve nye metoder og måder at håndtere barnet på i hjemmet. Målet er at opbygge en større robusthed og selvværd hos forældrene, og dermed styrke deres evne til at mestre egen situation.

Gruppeforløbet har typisk en varighed på 5-7 møder, som faciliteres af to fagpersoner, og hensigten er, at gruppen kan fortsætte med at mødes på egen hånd efter endt forløb, hvis der er interesse for det.

Målgruppe

Målgruppen for forældregrupperne er forældre til børn med en varig nedsat funktionsevne. Grupperne består ca. 5 familier (6-10 forældre) og er sammensat sådan, at børnenes alder og funktionsnedsættelser ligner hinanden mest muligt.

Der er maksimalt et spænd på 3 år mellem børnene, fordi en del af problematikkerne ofte er aldersbestemte, fx i forbindelse med skolestart eller puberteten.

Forløbet

Forløbet består af 7 mødegange af 2,5 times varighed.

Første mødegang indledes med at forældrene bl.a. præsenterer deres familiekonstellation, deres konkrete udfordringer og ønsker til forløbet. På baggrund af præsentationerne drøfter gruppen i fællesskab med fagpersonen den videre tilrettelæggelse af forløbet. På den måde sikres det, at forløbets indhold matcher den enkelte gruppes ønsker. Til hver mødegang er det desuden muligt for forældrene at ønske nogle bestemte emner, som de gerne vil drøfte i gruppen.

Et møde i gruppen foregår ofte på den måde, at én familie interviewer en anden om et emne, som gruppen i fællesskab er blevet enige om. Undervejs skriver fagpersonen noter på en planche, og de øvrige familier tænker over deres egne erfaringer på området. Efterfølgende samles op i plenum.

Den interviewede familie tager så input med sig hjem i forhold til, hvordan de kan håndtere en bestemt udfordring, og kan inden næste mødegang afprøve gode råd fra de andre familier. Ved næste møde samles op på deres nye erfaringer.

Ved forløbets afslutning udarbejdes en liste med kontaktoplysninger, så familierne selv har mulighed for at fortsætte kontakten, og gruppen tilbydes typisk en enkelt opfølgningsgang i kommunalt regi efter noget tid.

Download Model for indsatsens arbejdsgange, redskaber og aktører

Mere information om erfaring med forældregrupper i Solrød Kommune

Fakta om Forældregrupper

Hvem:
Forældre til et barn med en varig funktionsnedsættelse

Hvad:
Gruppeforløb

Hvor længe:
5-7 mødegange af 2,5 times varighed i løbet af et år

Hvem står bag:
En psykolog suppleret af en pædagog

Hvor:
Solrød Kommune. Flere andre kommuner har tilsvarende tilbud