Forældregrupper. Erfaringer fra Solrød Kommune

I Solrød Kommune er forældregrupperne forankret i Børn og Unge Rådgivningen (BUR). Alle forældre til et barn med en betydelig og varig funktionsnedsættelse tilbydes i Solrød Kommune vejledning, og i den forbindelse kan de blive henvist til forældregrupperne.

Familierne visiteres til forløbet af en sagsbehandler efter SEL §11. I Solrød Kommune er det primært forældre til børn med en diagnose inden for autismespektret eller ADHD, der deltager i grupperne.

Virkning

Erfaringen fra Solrød Kommune er, at forældrene efter forløbet føler sig mindre fortabt eller låst fast i deres situation. Erfaringen er, at forældrene i gruppeforløbet får meget ud af at møde andre forældre i en lignede situation og høre om deres udfordringer. Mødet giver forældrene et nyt syn på deres situation og mod til at prøve nye måder at håndtere udfordringer med barnet på. De opnår løbende ny viden om hvilke metoder, der virker i forhold til udfordringerne i hverdagen.

Opmærksomhedspunkter i indsatsen

Erfaringen fra Solrød Kommune er, at det er vigtigt, at den fagperson, der leder gruppen, er trænet i at facilitere en gruppe og kan stille de spørgsmål, som får forældrene til at finde ud af krisen og sorgen og konstruktivt at tænke over egen situation.

De processuelle greb, som fagpersonerne anvender i grupperne, er medvirkende til at skabe motivation og anerkendelse af de følelser, forældrene har. Her er det væsentligt som fagperson at kunne navigere i, at forældrene har forskellig baggrund, sygdomshistorie og behov for støtte. Forældrene skal føle, at der er forståelse for deres situation, og skal turde åbne sig og dele deres følelser med andre. Fagpersonerne skal være i stand til at sætte en ramme for mødet, lytte til forældrene og aflæse non-verbale udtryk. Kontakten med forældrene bygger på en form for intimitet, en følelsesmæssig kontakt.

Det er erfaringen, at det er vigtigt at gøre det klart for familierne, at fagpersonerne ikke er eksperter i diagnoser, at målet med indsatsen ikke er envejsundervisning, og at det ikke er fagpersonens rolle at løse de enkelte familiers udfordringer. Det har imidlertid vist sig, at det kan være en positiv erfaring for forældrene, at de kan forbedre familiens situation gennem samtaler med andre forældre og uden input fra en ekspert.

Det kræver en del af forældrene at få et udbytte af forløbene, herunder et stabilt fremmøde og at forældrene indgår aktivt i dialogen ved møderne. I Solrød Kommune er erfaringen derfor, at ressourcestærke forældre har størst udbytte af indsatsen.

Ressourceforbrug i indsatsen

I Solrød Kommune faciliteres forældregrupperne af en gruppeleder, som er psykolog. Gruppelederen bruger ca. 5 timer om ugen pr. gruppe, hvoraf 2,5 time bruges på selve gruppemødet. Derudover deltager en anden fagperson (med enten psykolog- eller pædagogfaglig baggrund) i møderne som med-facilitator. Med-facilitatoren har typisk ikke forberedelsestid, men bruger en halv time efter mødet på sammen at snakke mødet igennem med gruppelederen og give sparring.

Vil du vide mere om erfaringerne fra Solrød Kommune?

Børn og Unge Rådgivningen 
Solrød Kommune
Telefon: 56182860
www.solrod.dk/bur