Virksomme mekanismer - hvad virker og hvorfor

Hvad virker i arbejdet med at styrke en families håndtering af de udfordringer, der ofte følger med, når man får et barn med funktionsnedsættelse? Forskning viser, at der kan peges på seks virksomme mekanismer, som hver for sig eller sammen har positiv betydning for familierne.

De seks mekanismer er udledt af studier af en lang række indsatser. Ideen er, at det ikke er en bestemt type indsats, der forårsager bestemte effekter for familierne eller børnene, men at en given indsats igangsætter forskellige typer af mekanismer, der afføder en reaktion hos en eller flere aktører i en bestemt kontekst og som udløser en effekt for familierne.

De seks indsatser, som præsenteres i inspirationsmaterialet "En hel familie", er alle baseret på to eller flere af disse virksomme mekanismer.

Social støtte fra familie eller andre ligesindede kan øge forældres og søskendes overskud og dermed deres mulighed for at håndtere hverdagen med et barn med funktionsnedsættelse. Forskning viser, at netværk mv., hvor familien både får konkret mulighed for at få nye kontakter og bekendtskaber, og hvor de samtidig har mulighed for at være sammen med andre forældre til børn med lignende funktionsnedsættelse, øger trivslen for både forældre, søskende og barnet med funktionsnedsættelse.

Forældre kan øve sig i at handle på måder, der påvirker fx børnenes adfærdsproblemer og sproglige udvikling positivt. Forskning viser, at forældrene kan undervises og støttes i at ændre deres adfærd, så de skaber en god relation til deres barn og støtter en positiv udvikling hos barnet.

Forældrene kan undervises i barnets funktionsnedsættelse og de udfordringer, funktionsnedsættelsen medfører. Øget viden om funktionsnedsættelsen og om kommunikation og problemløsning kan styrke forældrene i at forstå barnet og sig selv og dermed blive bedre til at tackle udfordringer og støtte en positiv udvikling hos barnet.

Gennem fx coaching kan der arbejdes med forældrenes konkrete måder at handle på overfor barnet. Der afprøves nye handlemønstre og strategier, og forældrene får løbende feedback på, hvad de gør. Dermed omsættes ny viden til konkrete handlinger, som justeres og forbedres undervejs.

Forældre, der tror på deres egne forældreevner og på, at de kan gøre en positiv forskel for deres barn, påvirker barnets udvikling positivt. Derfor arbejdes i nogle indsatser med at motivere forældrene til at tro på, at deres indsats nytter.

Forældre, som har et optimistisk livssyn og som accepterer barnets funktionsnedsættelse som et livsvilkår, kan bedre end andre se muligheder fremfor begrænsninger og har bedre trivsel. Derfor arbejdes i nogle indsatser med at understøtte positive følelser hos forældrene.

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent