Kom godt igang

”Kom godt i gang” kan give indblik i, hvilke overvejelser kommunen kan gøre sig i forbindelse med beslutning, planlægning og afholdelse af forældrekurser.

Hvad vil vi som kommune opnå?

Inden forældrekurserne forberedes, er det væsentligt, at kommunen på forskellige niveauer formulerer og beslutter, hvilke målsætninger og succeskriterier, der skal være for kurserne.

Det anbefales at sikre politisk og ledelsesmæssig opbakning til kurserne, så kurserne indgår som en del af det samlede tilbud i kommunen på området, og der kommer fokus på og opbakning til gennemførelsen.

Følgende spørgsmål er til inspiration som led i kommunens forberedelse og beslutning.

Spørgsmål til inspiration i forbindelse med kommunens beslutning:

 • Hvad ved vi om behovet for forældrekurser hos forældre i kommunen? (Antal forældre i målgruppen, karakteristika, behov)
 • Hvad vil vi opnå med kurserne? (Opstil gerne konkrete lokale målsætninger og succeskriterier)
 • Hvad skal forældrene opnå?
 • Hvad skal vi som kommune opnå?
 • Hvordan hænger kursustilbuddet sammen med kommunens strategier og øvrige tilbud på området? (Sammenhæng til tilbudsviften, børnepolitik, handicappolitik mv.)
 • Har vi tilstrækkeligt antal forældre i målgruppen - og kan vi med fordel tænke i tværkommunalt samarbejde?
 • Hvem kan bidrage? (Internt i kommunen og hos andre aktører, herunder forældre, civilsamfund og interesseorganisationer)
 • Hvordan vil vi organisere kurserne, og hvor skal de forankres organisatorisk?
 • Hvordan vil vi følge op og evaluere kurserne? (Hvornår træffes beslutning om videreførelse og på hvilket grundlag)
 • Hvilken viden kan vi få fra kurserne til gavn for udvikling af området?

Inden den mere konkrete planlægning af kurserne, kan det være gavnligt at afklare, hvem målgruppen for kurserne skal være.

Forskellige forudsætninger blandt forældre

Det må forventes, at deltagerne på kurserne vil være forældre med forskellige forudsætninger og behov. Underviserne bør tilpasse og udvælge oplæg, øvelser og forløb fleksibelt, så det matcher den konkrete deltagergruppes forudsætninger og behov.

De forældre, der har særlige behov eller funktionsnedsættelser, og hvor der kræves særligt tilrettelagte indsatser på grund af sprog, etnicitet eller funktionsnedsættelse er ikke medtænkt i udviklingen af inspirationsmaterialet. Det er op til den enkelte kommune at vurdere og tage højde for forældrenes forudsætninger og særlige behov.

Kurserne henvender sig ikke til plejefamilier eller andre, der mod vederlag eller løn tager vare på barnet – disse grupper henvises til andre kursustilbud, der er målrettet deres særlige behov for viden.

Antal deltagere

Det forudsættes, at kurserne gennemføres som gruppeforløb med henblik på at understøtte videndeling, erfaringsudveksling og netværksdannelse blandt forældrene. Herudover kan det i nogle tilfælde være relevant at tilbyde supplerende individuelle forløb for nogle forældre eller familier, eksempelvis i form af vejledningsforløb i hjemmet.

Den enkelte kommune vurderer selv, hvor mange forældre der skal tilbydes deltagelse på de enkelte kurser.

Erfaringer fra afprøvningerne og de medvirkende kommuner indikerer, at målgruppen for introduktionskurset med fordel højst udgøres af forældre til 12 børn og unge i alt. Det vil sige op til 24 deltagere. Og at målgruppen for kurset om familieliv højst udgøres af forældre til 6 børn og minimum af forældre til 3 børn. Det vil sige mellem 6 og 12 deltagere.

Opmærksomhedspunkter omkring målgruppen for kurserne

Følgende opmærksomhedspunkter er til inspiration omkring målgruppen for kurserne:

Vær opmærksom på, om der er god overensstemmelse mellem de tilbud og ydelser, som deltagerne orienteres om, og de rettigheder som samme deltagerkreds har i forhold til lovgivningen. Dvs. om forældrene er omfattet af målgruppen for den støtte, der orienteres om. På den måde understøtter kurset en gensidig forventningsafstemning mellem forældre og kommune.

Forældrekurserne målretter sig forældre eller andre, der i det daglige tager del i forsørgelsen af barnet. Vær opmærksom på, om der opfordres til, at begge forældre deltager, så ikke kun den ene får viden og nye handlemuligheder. Hvis barnet bor sammen med eller har kontakt med begge forældre, vær da opmærksom på, at begge forældre tilbydes deltagelse. Også stedforældre, der har et dagligt medansvar for barnet, anses for vigtige aktører, hvorfor de også kan tilbydes deltagelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på kønsmæssige dimensioner i den konkrete tilrettelæggelse af kurserne. Der kan være forskel på, hvordan mænd og kvinder reagerer, kommunikerer og foretrækker at modtage information og læring. Herunder kan det overvejes om materialer, billeder, indretning med videre, også appellerer til fædre.

Det kan være relevant at overveje, hvor forældrene er i erkendelsesprocessen i forhold til at have fået et barn med funktionsnedsættelse. Herunder om deres behov er hjælp til erkendelse eller ny viden og redskaber. Der kan være visse forældre, som ikke er klar til kurset.

I den indledende planlægning af kurserne, er det vigtigt at gøre sig overvejelser om rekruttering og kommunikationen af kurserne til målgruppen og andre interessenter.

Det er vigtigt at tage stilling til, hvordan det sikres, at familier, der har behov for et forældrekursus, tilbydes deltagelse.

Overvejelser om information og rekruttering

Følgende spørgsmål er til inspiration omkring information og rekruttering:

 • Hvordan vil vi kommunikere kurserne ud til målgruppe og interessenter? (Hvordan opnår vi tidlig/forebyggende indsats, og modtages informationer tidligt nok i kommunen)
 • Skal informationer om tilbuddet gives gennem de kanaler, der i øvrigt er i kommunen under kommunens § 11 tilbud til borgerne?
 • Skal oplysning om tilbuddet være tilgængeligt i dagtilbud, på sygehusenes børneafdelinger og børnepsykiatriske afdelinger m.v.?
 • Hvordan sikrer vi, at informationen når den rigtige målgruppe? (Undgå at skabe forventninger hos forældre, som ikke er i målgruppen for tidlig information/indsats)

Invitationer til forældrekurserne

Du kan finde inspiration til invitationer til Introduktionskurset og til Kurset om familieliv her:

Skabelon til "Inspiration til Introduktionskursus" (Word) 

Skabelon til "Inspiration til Kursus om familieliv" (Word) 

Det er hensigten med kurserne, at de skal understøtte netværk og udveksling af viden og erfaring mellem de deltagende forældre. Derfor skal formen på kurserne styrke dialogen mellem forældrene. Herudover skal kurserne styrke dialogen og samarbejdet mellem forældrene og kommunen, og derfor skal tilrettelæggelsen af kurserne både signalere dialog, inddragelse og tydelighed i relation til kommunens (myndigheds)rolle.

Formidling og sprog skal målrettes deltagerne, være let tilgængeligt og tage udgangspunkt i hverdagsbegreber. For at understøtte dialog og læring, er inspirationsmaterialet udviklet, sådan at forældrene medinddrages, og har mulighed for konkret at forbinde egne erfaringer og praksis med kursets viden og redskaber.

I inspirationsmaterialet indgår også en række øvelser målrettet forældrene. Øvelserne giver forældrene mulighed for at være aktive og deltagende i undervisningen og inddrage deres egne specifikke erfaringer.
Inspirationsmaterialet indeholder en række temaer, forslag til program og praktiske forberedelser, herunder bemærkninger om de fysiske rammer, placering i lokalet, printede materialer, behov for projektor, flip eller tavle.

Opmærksomhedspunkter ved gruppebaserede øvelser og aktiviteter

Underviseren iscenesætter og har ansvar for gennemførelse af øvelsen. Her er det vigtigt hver gang at forklare:

 • Øvelsens formål og tilrettelæggelse
 • Hvilke opgaver deltagerne har og rollefordelingen i gruppen (evt. forberedelse til opsamling i plenum mv.)
 • Rammerne: hvem, hvordan og hvor længe

Underviserne kan henvise forældrene til eksisterende landsdækkende eller lokale netværk, og opfordre forældrene til at indgå i et netværk med hinanden. Erfaringer viser, at etablering af netværk mellem ligesindede forældre kan give forældrene et stort udbytte.

Såfremt at der er interesse blandt forældrene for at indgå i et netværk med hinanden, skal kommunen forinden have afklaret, hvorvidt eller hvordan kommunen kan støtte op om netværket, og herunder om der er en mulighed for at involvere relevante frivillige organisationer eller handicaporganisationer i netværksdannelsen.

Inspirationsmaterialet indeholder et tema med særligt fokus på forældrenes gensidige præsentation og netværksdannelse.

Erfaringerne fra afprøvningerne peger på, at det er hensigtsmæssigt at udpege en overordnet kursusansvarlig. Den kursusansvarlige kan fungere som gennemgående person fra kommunens side med ansvar for koordinering samt den praktiske og konkrete planlægning.

Kommunen må foretage en konkret vurdering af, hvor de relevante kompetencer og den relevante viden kan indhentes til planlægning og gennemførsel af kurserne.

I relation til Inspirationsmaterialets temaer er det lidt forskelligt fra tema til tema, hvilke kompetencer, der er brug for hos de konkrete undervisere. Det kan eksempelvis være relevant at underviserne er rådgivere, pædagogiske konsulenter, psykologer fra PPR eller andre fagpersoner fra kommunens tilbud eller samarbejdspartnere.

Det kan også være relevant at inddrage fagpersoner og aktører fra andre sektorer og fra forældreorganisationer eller handicaporganisationer/netværk.

Den kursusansvarlige kan have ansvar for at:

 • Koordinere kurserne med kommunens øvrige aktiviteter samt uddelegere opgaver
 • Informere og rekruttere forældre
 • Evaluere kurserne, sikre vidensflow tilbage til undervisere, justere og følge op
 • Kommunikere til politikere, ledelse, interessenter og omverden
 • Sikre etik, tydelig rolle og ansvarsfordeling hos undervisere
 • Logistik vedr. tilmelding og administration, lokaler og forplejning, økonomi, undervisere, program og materialer

De enkelte temaer til inspiration til afholdelse af forældrekurser kan ses nedenfor. Temaerne indeholder introduktion, formål, kursusmaterialer og henvisninger til mere viden om det pågældende tema.

Temaer til Introduktionskursus

Et Introduktionskursus kan indeholde nedenstående temaer, der primært er målrettet forældre til børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og hvor barnet eller den unge inden for relativt kort tid har fået konstateret en funktionsnedsættelse eller diagnose.

Klik på det enkelte tema for at få adgang til inspirationsmateriale og henvisninger til mere viden:

Tema 1: Muligheder for hjælp og støtte efter serviceloven (PDF)

Tema 2: Præsentation af kommunen og dens tilbud (PDF) 

Tema 3: Samarbejde om indsatsen for barnet (PDF) 

Tema 4: Overgange i barnets liv (PDF) 

"Behovet for introduktionskurset har været stort. Det var godt at være sammen med andre forældre, og flere gav udtryk for, at de ønskede mere tid til at kunne snakke med de andre forældre”
Kursusansvarlig i afprøvningskommune

Temaer til kursus om familieliv

Et kursus med fokus på familieliv kan indeholde nedenstående temaer, der primært er målrettet forældre, hvor barnet eller den unge har et omfattende behov for støtte, træning eller behandling. Det er dog op til den enkelte kommune at beslutte, hvor bred målgruppen skal være.

Temaerne lægger i særlig grad op til dialog, erfaringsudveksling og netværksdannelse.

Kurset indeholder temaer om hverdagslivet i familien, støtte til barnet og til søskende samt et tema om samvær og fælles aktiviteter i familien. Der er fokus på at give forældrene viden og redskaber, som kan understøtte forældrenes i deres mestring af hverdagslivet og støtte til barnet med fokus på hele familiens trivsel. Det vil være hensigtsmæssigt at vurdere relevansen af brugen af temaerne fra gang til gang afhængig af den konkrete målgruppe.

Klik på det enkelte tema for at få adgang til inspirationsmateriale og henvisning til mere viden:

Tema 5: Hverdagsliv i familien (PDF) 

Tema 6: Samvær og fælles aktiviteter (PDF) 

Tema 7: Netværksdannelse (PDF) 

Hvis kommunen ønsker at afholde kurser med fokus på nogle af ovenstående temaer foreslås det, på baggrund af erfaringer fra afprøvningerne, at der afholdes flere kursusgange. Det giver bedre muligheder for at komme i dybden med temaerne og fremmer samtidigt muligheden for erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem forældre.