Cool Kids: Erfaringer fra Glostrup Kommune

PPR i Glostrup Kommune indførte Cool Kids programmet, efter at stadig flere børn oplevede separationsangst i forbindelse med de første år i indskolingen, mens børn i de lidt ældre klasser oplevede tegn på andre former for angst i forbindelse med skolen.

I Glostrup blev det besluttet at iværksætte et gruppeforløb kun for forældre, fordi børnene ved skolestart vurderedes at være for små til at få udbytte af et gruppeforløb. I Glostrup Kommune tilbydes Cool Kids som en tidlig forebyggende indsats under SEL §11 uden visitation i myndighedsafdelingen.

Rekruttering

PPR valgte at rekruttere til Cool Kids forløbet ved at tage kontakt til forældrene via skolernes intranet. De etablerede således direkte kontakt til forældrene for at sikre, at det var forældrenes egne bekymringer omkring barnets trivsel, der var i fokus, fremfor en vurdering fra barnets lærer. PPR’s oplevelse var, at denne strategi gav dem en mere neutral rolle i forhold til forældrene, end hvis lærerne havde været involveret, hvilket også betød større åbenhed fra forældrene. På baggrund af forældrenes skriftlige henvendelse og deres beskrivelse af barnets problematikker foretog PPR en vurdering af hvilke familier, der skulle tilbydes deltagelse.

Virkning

Glostrup Kommune har haft positive oplevelser med forløbet. Gruppelederne oplever, at det har været en ny måde at arbejde på, bl.a. fordi psykoedukation fylder forholdsvis meget i forløbet. Men de oplever, at metoden har fungeret godt, fordi forældrene har tilegnet sig ny viden og har kunnet få konkret sparring på deres egen adfærd overfor barnet, samtidig med at de har kunnet spejle sig i andre forældre i en lignende situation.

Opmærksomhedspunkter

I Glostrup Kommune har gruppelederne erfaret, at det er nødvendigt med en grundig screening og udvælgelse af børn og forældre, da spredningen i børnenes angstformer og graden af angst kan blive for stor til, at alle får det optimale ud af gruppemøderne. Ligeledes er det erfaringen, at det kan blive nødvendigt med små gruppestørrelser på grund af varierende behov, særligt i mindre kommuner. Det er kommunens erfaring, at det er vigtigt at iværksætte indsatsen forholdsvis hurtigt, når behovet opstår.

Ressourceforbrug i indsatsen

I Glostrup Kommune har indsatsen været faciliteret af to psykologer, der begge har deltaget i et to-dages kursus om Cool Kids ved Angstklinikken, Aarhus Universitet.

I Glostrup deltager begge psykologer på alle gruppemøder, og hertil skal begge psykologer sætte sig ind i manualens retningslinjer for gruppemøderne. Glostrup Kommune har dog ikke oplysninger om det samlede tidsforbrug, som fagpersonerne bruger til hvert forløb.

Vil du vide mere om erfaringerne fra Glostrup Kommune?

PPR Glostrup Kommune
Telefon: 43 23 65 50
ppr@glostrup.dk
www.glostrup.dk

Senest opdateret 22-06-2022