Hvordan anvendes kvalitetsmodellen?

Socialtilsynet skal anvende kvalitetsmodellen ved vurderingen af kvaliteten i tilbuddene og plejefamilierne, både ved godkendelse og i det driftsorienterede tilsyn.

Kriterierne og indikatorerne, under hvert tema i kvalitetsmodellen, angiver forhold, som skal indgå i socialtilsynets vurdering af kvaliteten. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ingen automatik mellem kvalitetsvurdering og afgørelse

Der er ingen faste regler for, hvilke følger eventuelle mangler i opfyldelsen af de enkelte indikatorer skal have for tilbuddets godkendelse. Socialtilsynets vurderinger og afgørelser baserer sig på et fagligt skøn. Der er ikke fastsat en grænseværdi for, hvornår kvaliteten er fornøden. Det er fx ikke sådan, at mangler ved bestemte indikatorer eller mangler ved et bestemt antal indikatorer automatisk fører til en betinget godkendelse eller afslag på godkendelsen.

Kvalitetsvurderingen formidles til tilbuddet i en rapport. Kvalitetsvurderingen på temaniveau gøres tilgængelig på Tilbudsportalen, hvis tilbuddet godkendes.

Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved godkendelse af nye tilbud og i det løbende driftsorienterede tilsyn.

Vurderingen af kvaliteten foretages på baggrund af en vurdering af tilbuddets og plejefamilien forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier inden for hvert af de syv temaer i kvalitetsmodellen. Socialtilsynet kan også inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at socialtilsynet, for hver indikator, skal bedømme om:

  • Tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren
  • Tilbuddet forventes ikke at kunne opfylde indikatoren

I bedømmelsen af indikatorerne skal socialtilsynet tage stilling til ansøgers forudsætninger og forventede evne, hvilket gøres på baggrund af ansøgers beskrivelser/redegørelser. Det kan fx være en beskrivelse af den/de påtænkte målgruppe(r) eller en redegørelse for, hvordan de påtænkte metoder er relevante specifikt i forhold til denne målgruppe/disse målgrupper.

Bedømmelsen af indikatorerne giver grundlag for socialtilsynets vurdering af kriterierne. Derudfra foretages en vurdering af, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien forventes at kunne levere fornøden kvalitet inden for hver af de syv temaer.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne indgå i vurderingen af kvaliteten i tilbuddet eller plejefamilien.

Socialtilsynet skal her vurdere i hvor høj grad, at indikatorerne er opfyldt. Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne. På baggrund af vurdering af kriterierne foretages en vurdering af tilbuddets kvalitet inden for hvert af de syv temaer.

I forlængelse af den skriftlige bedømmelse af hver indikator gives samtidig en score. Det samlede resultat af denne talmæssige score udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”.

Socialtilsynet skal foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen.

Indikatorerne bedømmes efter følgende skala:

  • I meget høj grad opfyldt (5)
  • I høj grad opfyldt (4)
  • I middel grad opfyldt (3)
  • I lav grad opfyldt (2)
  • I meget lav grad opfyldt (1)
Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anette Sejer Perthou
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her