Socialtilsynenes brug af kvalitetsscorer

En undersøgelse viser, at socialtilsynene overordnet har en ensartet forståelse og brug af kvalitetsscorer, men at socialtilsynene har lokale retningslinjer for kvalitetsscoring i særlige situationer.

Socialtilsynet har til opgave at vurdere, om et tilbud eller en plejefamilie har fornøden kvalitet ud fra en samlet, faglig vurdering under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. I denne vurdering indgår kvalitetsscorer, hvor socialtilsynene giver et tilbud eller en plejefamilie en score på 1-5 på en række fastsatte indikatorer.

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion har undersøgt, om socialtilsynenes brug af kvalitetsscorer er i overensstemmelse med intentionerne i kvalitetsmodellen, og om der er en ensartet brug af kvalitetsscorer på tværs af de fem socialtilsyn.

Undersøgelsen viser i hovedtræk, at:

  • De fem socialtilsyn har en ensartet forståelse af kvalitetsscorer, og at denne forståelse er i overensstemmelse med intentionerne.
  • Der i socialtilsynenes tilsynsrapporter er en høj grad af overensstemmelse mellem kvalitetsscorer og den skriftlige bedømmelse.
  • Kvalitetsscorerne i nogen grad opleves at give overblik og tydeliggøre kvalitetsvurderingen.
  • Tilsynskonsulenterne i begrænset omfang bruger kvalitetsscorerne i dialogen med tilbud og plejefamilier.
  • Socialtilsynene i begrænset omfang bruger kvalitetsscorer til systematisk at opsamle viden om tilbuds og plejefamiliers kvalitet.
  • Alle socialtilsyn har tiltag, der lokalt i det enkelte tilsyn understøtter ensartede kvalitetsvurderinger, men at socialtilsynene ikke samarbejde på tværs omkring kvalitetsscorer.
  • En del indikatorer opleves som komplekse at bedømme, og nogle opleves ikke altid som relevante
  • Kvalitetsmodellens fokus på resultater opleves som en udfordring.
  • Socialtilsynene har lokale retningslinjer for kvalitetsscoring i særlige situationer, herunder plejefamilier midlertidigt uden børn og nye plejefamilier uden børn

Læs undersøgelsen her

Læs bilagsrapporten her