Tilbuddets økonomiske kvalitet

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet.

Ved vurderingen af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, skal socialtilsynet tage stilling til om:
 
  • tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
  • tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe,
  • der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Vurdering af økonomisk kvalitet

Socialtilsynet skal forholde sig til oplysninger fra de økonomiske nøgletal, årsbudget og, for private tilbud, årsregnskab med revisionspåtegning, med oplysninger om de faktiske forhold i tilbuddet. Socialtilsynet skal blandt andet forholde sig til forhold vedrørende husleje, bestyrelsesvederlag med videre og betalinger mellem enheder i private koncerner og lignende.

Socialtilsynet har via det driftsorienterede tilsyn viden om indhold og faglig kvalitet i det enkelte tilbud, hvilke faglige metoder, der anvendes, planer for udvikling, resultater for borgerne med videre. Denne viden danner udgangspunkt for socialtilsynets vurdering af sammenhængen mellem økonomi og kvalitet i tilbuddet.

Det er en forudsætning for fortsat godkendelse, at tilbuddets budget og den kvalitet, som beboerne oplever, står i et rimeligt forhold til hinanden. Samtidig skal budgettet tage højde for de udviklingsbehov og ønsker, som tilbuddet har.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Lovgivning

Det driftsorienteret tilsyn:

§ 4 i Lov om socialtilsyn

Kvalitetsmodellens temaer:

§ 6, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Indhentning af relevant information:

§ 7, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Tilsynsintensiteten:

§ 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn og § 7 stk. 3 i Lov om socialtilsyn

Klageadgang og regler:

I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10