Kvalitetsvurdering af tilbud

Her kan du som tilsynskonsulent finde inspiration til kvalitetsvurdering af, hvorvidt et tilbud, der søger om godkendelse, har den fornødne kvalitet til at blive godkendt.

Socialtilsynene skal vurdere den forventede kvalitet ud fra kvalitetsmodellen. Vurderingen af kvaliteten foretages på baggrund af en vurdering af tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier inden for hvert af de syv temaer i kvalitetsmodellen.

Socialtilsynet skal for hver indikator bedømme om:

  • Tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren
  • Tilbuddet forventes ikke at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelsen af indikatorerne giver grundlag for socialtilsynets vurdering af kriterierne. Derudfra foretages en vurdering af, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien forventes at kunne levere fornøden kvalitet inden for hver af de syv temaer.

Socialtilsynet skal derudover, jf. lov om socialtilsyn § 6, stk. 3, vurdere, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Inspiration til kvalitetsvurdering af tilbud, der søger om godkendelse

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet eksempler som inspiration til tilsynsopgaven, der understøtter socialtilsynet i at afdække og vurdere kvaliteten i et tilbud, der søger om godkendelse. 

Eksemplerne fokuserer bl.a. på, hvordan godkendelsesgrundlaget kan styrkes ved at udfolde, afdække og bedømme indikatorerne i kvalitetsmodellen. Eksemplerne fokuserer endvidere på, hvordan socialtilsynet, i det driftsorienterede tilsyn, kan følge op på, om et nylig godkendt tilbud lever op til de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen. Eksemplerne er målrettet tilsynskonsulenter og ledelsen i socialtilsynene, som arbejder med at godkende tilbud.

Inspirationen til kvalitetsvurdering af et tilbud er inddelt i fire kategorier, der hver beskriver faglige anbefalinger til, hvordan kvalitetsvurderingen ved godkendelse af tilbud kan kvalificeres. På de følgende sider uddyber Social- og Boligstyrelsen de fire kategorier med opmærksomhedspunkter og eksempler. 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her