Udfoldelse af indikatorens ordlyd

Socialtilsynet skal ved godkendelsen af et tilbud vurdere den forventede kvalitet med afsæt i en bedømmelse af hver indikator. Indikatorerne er resultatorienterede, og mange af dem omfatter flere elementer.

Da der på ansøgningstidspunktet hverken er en praksis eller resultater i forhold til tilbuddet, må bedømmelse af indikatorerne foretages på et vidensgrundlag, som består af ansøgers beskrivelser, redegørelser og overvejelser, som fremgår af ansøgningsskemaet, fra de afholdte interviews, og som er indberettet til Tilbudsportalen.

Overordnet set kan ansøgers forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer, vurderes ved, om tilbuddets beskrivelser, redegørelser og overvejelser, er så fyldestgørende som muligt og konkrete fagligt relevante og velfunderede.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet eksempler på, hvordan indikatorerne i temaerne ”Målgruppe, metode og resultater” og ”Kompetencer” kan udfoldes og bidrage til at styrke vidensgrundlaget. Temaerne er udvalgt, fordi de er væsentlige for et tilbuds indsats i forhold til borgeren.

Der gives endvidere eksempler på refleksionsspørgsmål og forhold, der kan vægtes, i vurderingen af ansøgers forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer.

Eksempler på udfoldelse af indikatorens ordlyd

Refleksionsspørgsmålene tager afsæt i Social- og Boligstyrelsens Håndbog i lovende praksisResultatdokumentation og evaluering - håndbog for sociale tilbud og begrebsbase.

Social- og Boligstyrelsens Håndbog om lovende praksis er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i en lovende praksis.

Håndbogen giver inspiration til, hvordan arbejdet med at vidensbasere og videreudvikle indsatser og praksis kan systematiseres til gavn for børn, unge, familier eller voksne, som er udsatte eller har et handicap.

Håndbog i lovende praksis

I håndbogen er der udarbejdet forskellige støtteredskaber, herunder et måleredskab, der måler, hvordan en praksis er lovende. 

Måleredskab til lovende praksis

Håndbogen understøtter tilbuddene i arbejdet med at dokumentere og evaluere de resultater, som tilbuddene opnår for borgerne. Håndbogen tager udgangspunkt i, hvordan tilbuddene kan anvende dokumentationen til faglig refleksion og læring, og den inddrager konkrete erfaringer fra en række tilbud til udsatte borgere og borgere med handicap.

Resultatdokumentation og evaluering - håndbog for sociale tilbud

Begrebsbasen indeholder definitioner på udvalgte begreber fra det sociale område samt oversigter over sammenhængen mellem de definerede begreber.

Socialstyrelsens begrebsbase

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent