Det risikobaserede Socialtilsyn

Risikobaseret tilsyn betyder, at tilsynet differentieres og målrettes de tilbud, hvor socialtilsynet er bekymret for, om den fornødne kvalitet er til stede.

Socialtilsynene skal føre et risikobaseret tilsyn med plejefamilier og tilbud. Formålet med det risikobaserede Socialtilsyn er at differentiere tilsynsindsatsen og målrette den mod de tilbud, hvor der kan være problemer med kvaliteten.

Socialtilsynet skal foretage minimum et årligt tilsynsbesøg i alle tilbud. Tilrettelæggelsen af tilsynet skal altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud. Oplysningerne danner afsæt for vurderingen af, hvordan tilsynsindsatsen skal tilrettelægges, og med hvilken intensitet, dog under hensyntagen til at tilsynet skal tilrettelægges, så det løbende følger op på godkendelsesgrundlaget og sikrer, at tilbud og plejefamilier fortsat har den fornødne kvalitet, jf. kvalitetsmodellen.

Tilsynsindsatsen er således en differentieret og ikke standardiseret aktivitet, som skal sikre, at socialtilsynet målretter ressourcerne mod de tilbud, hvor der kan være problemer med kvaliteten – og tilsvarende anvender færre ressourcer i forhold til de velfungerende tilbud. Tilsynsintensiteten omfatter bl.a.:

  • Omfanget af skriftlige oplysninger der indhentes fra tilbuddet/plejefamilien, herunder også økonomiske oplysninger
  • Omfanget af oplysninger der indhentes om tilbuddet/plejefamilien, fra kommuner, pårørende og andre af tilbuddets/plejefamiliens samarbejdspartnere
  • Hyppigheden af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
  • Hvilke datakilder der anvendes med henblik på at indhente oplysninger fra fx ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer
  • Hvilke dataindsamlingsmetoder, der anvendes, herunder brug af observation, interview og dokumentanalyse
  • Omfang og varighed af tilsynsbesøg
  • Niveauet for afrapportering, opfølgning og dialog med tilbuddet

Risikokategorisering

Socialtilsynet kategoriserer alle tilbud og plejefamilier i risikokategorierne rød, gul og grøn. Risikokategoriseringen udgør en fælles ramme for systematik, sprog, og tilgang til risikovurdering og tilsynsintensitet internt og på tværs af de fem socialtilsyn.

Risikokategorierne afspejler socialtilsynets aktuelle risikovurdering og vurdering af tilsynsintensitet. Valg af risikokategori dokumenteres på to tidspunkter i tilsynsprocessen hhv. når tilsynet tilrettelægges (præ), og når der er foretaget en kvalitetsvurdering (post). Nye oplysninger og/eller kvalitetsvurdering kan give anledning til ændring af risikokategori.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet to redskaber der understøtter risikokategorisering i socialtilsynet:

Redskab til risikokategorisering understøtter den tilsynsfaglige vurdering af, hvilken farvekategori der understøtter den aktuelle risikovurdering.

Download redskab til risikokategorisering

Redskab til organisatorisk understøttelse guider ledelsen i, hvordan de organisatoriske rammer og ressourcer muliggør en fagligt kompetent tilgang til risikovurdering og tilsynsintensitet

Download redskab til organisatorisk understøttelse

Faglig vejledning om det risikobaserede Socialtilsyn

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion har i maj 2022 udgivet en faglig vejledning om det risikobaserede socialtilsyn. Vejledningen indeholder en række anbefalinger til, hvordan socialtilsynets ledelser bør styrke organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdet med at udmønte det risikobaserede tilsyn, så tilsynspraksis bygger på et fælles grundlag og tilgang på tværs af de fem socialtilsyn. Den faglige vejledning er en videreførelse og operationalisering af Vidensgrundlag om det risikobaserede socialtilsyn, som blev udgivet i 2017.

Find de faglige vejledninger om det risikobaserede socialtilsyn her: 

Faglig vejledning om det risikobaserede socialtilsyn (2022) 

Videngrundlag om det risikobaserede socialtilsyn (2017) 

 

 

 

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent