Observation

Observation er en vigtig kilde til viden om kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier.

Observation indgår som en metode til indhentning af oplysninger om sociale tilbud og plejefamilier.

Guide og redskab til observation

Der er udarbejdet et vidensgrundlag, som har til formål at understøtte en større opmærksomhed på og viden om, hvordan du som tilsynskonsulent aktivt og struktureret kan gøre brug af observationer. 

Vidensgrundlag om observation (pdf)

Observationsredskabet understøtter, at dine observationer bidrager til kvalitetsvurderingen af tilbud og plejefamilier. Redskabet følger indikatorniveauet i kvalitetsmodellen og skal ses som et hjælpeværktøj til arbejdet med deltagerobservation.

Redskabet er opstillet sådan, at det guider dig i at adskille registrerede observationsdata og dine egne fortolkninger.

Observationsredskabet (word)

Observationsguide til sociale tilbud samt plejefamilier

Observationsguiden er udviklet til brug for indhentning af relevante oplysninger i forbindelse med bedømmelsen af kvalitet. Guiden indeholder inspiration til, hvilke typer af observationer, der kan være relevante i forbindelse med belysningen af kvalitetsmodellens forskellige temaer og kriterier.

Redskabet følger indikatorniveauet i kvalitetsmodellen og skal ses som et hjælpeværktøj til arbejdet med deltagerobservation.

Redskabet er opstillet sådan, at det guider den tilsynsførerende til at adskille registrerede observationsdata og egne fortolkninger.

Sociale tilbud (pdf)

Plejefamilier (pdf)

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige delelementer i brugen af observation som metode.  

I det driftsorienterede tilsyn med tilbud og plejefamilier kan observationer supplere de øvrige kilder til viden og bidrage med oplysninger om, hvorvidt det, der skrives og siges om tilbuddet eller plejefamilien, ses afspejlet i praksis.

Observationer kan bidrage til at opbygge et solidt vidensgrundlag for den tilsynsførendes faglige vurderinger og bedømmelse af kvalitet. Det forudsætter dog både planlægning og visse metodiske overvejelser at indhente gode observationsdata.

I planlægningen af tilsynsbesøget indgår en række overvejelser om, hvordan besøget kan tilrettelægges, så den tilsynsførende får adgang til de nødvendige oplysninger.

Overvej eksempelvis:

  • Hvad er formålet med tilsynsbesøget? Er der indsamlet oplysninger forud for tilsynsbesøget og kan der planlægges et særligt fokus for besøget? Det kan fx være oplysninger, som skal efterprøves eller suppleres med observationer.
  • Hvornår skal tilsynsbesøget finde sted? Tidspunkt for besøget hænger sammen med besøgets formål og kan planlægges ud fra den tilsynsførendes kendskab til tilbuddets eller plejefamiliens hverdag og dagsstrukturer. Det kan være relevant at deltage i et måltid, et husmøde eller andre aktiviteter og arrangementer. Deltagelse i et personalemøde kan fx give indsigt i de ansattes tilgang til borgere og egen praksis.

Forhåndsplanlægningen af tilsynsbesøget må imidlertid ikke stå i vejen for, at den tilsynsførende er åben over for nye og uforudsete indtryk. Der kan være en åbenlys uoverensstemmelse mellem en faglig målsætning og en pædagogisk praksis, eller der kan være andre tegn, fx i omgangstonen på tilbuddet eller i plejefamilien, som ved nærmere undersøgelse viser sig at have en væsentlig betydning. Her er det i høj grad den tilsynsførendes kompetencer og erfaringer, der skal bringes i spil i forhold til at opdage og forfølge nye spor.

Observationer kan med fordel bruges aktivt under tilsynsbesøget til at få svar på en opstået underen. De kan inddrages i uformelle samtaler eller i interview, hvor fx en ansat kan opfordres til at sætte ord på og måske begrunde en aktivitet eller praksis, som den tilsynsførende har iagttaget under besøget.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent