Triangulering af metoder

De indhentede oplysninger skal tilsammen udgøre et solidt og troværdigt oplysningsgrundlag for socialtilsynets bedømmelse af kvalitet og samlede faglige vurderinger.

Oplysningerne kan indhentes i form af dokumenter og via interview og observation. Det er 3 tilgange, som har værdi og kan anvendes hver for sig. Men anvendes de i sammenhæng med hinanden (også kaldet metodetriangulering) styrkes kvaliteten.

En triangulering af metoderne gør det muligt for den tilsynsførende at efterprøve oplysninger ved at sammenholde, om det, der skrives om det sociale tilbud eller plejefamilien, også kommer til udtryk i samtaler/interview eller ved observationer af praksis.

I bedømmelsen af indikatorer og kriterier i kvalitetsmodellen vil det i mange tilfælde skabe det bedste grundlag for den faglige vurdering, hvis et forhold er blevet belyst fra forskellige vinkler.
I forbindelse med interview er det på samme vis vigtigt at søge oplysninger eller forhold belyst i samtaler med flere forskellige kilder. Forskellige kilder kan bidrage med hver sit perspektiv (kildetriangulering).

Er der ikke overensstemmelse, kan det give anledning til yderligere undersøgelse, førend den tilsynsførende finder, at der er opbygget et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for de faglige vurderinger.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent