Dialogforpligtelsen

Socialtilsynene skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse og i det efterfølgende driftsorienterede tilsyn indgå i dialog med tilbud og plejefamilier om forholdene.

Socialtilsynene skal i deres dialog med tilbud og plejefamilier sikre, at disse fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Dialogen har desuden til formål, at socialtilsynene bidrager til at understøtte og udvikle tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet til gavn for borgerne. Dialogen er således et afgørende element i socialtilsynenes tilsynsvirksomhed.

Kvalitetsmodellen er omdrejningspunktet for socialtilsynenes dialog med tilbuddene samt plejefamilierne og giver socialtilsynene et systematisk og målrettet udgangspunkt for den samlede faglige vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet.

Skærpet dialogforpligtelse

Socialtilsynene har en skærpet dialogforpligtelse, når der observeres mangler i kvaliteten.

Afgørelser om skærpet tilsyn og påbud forudsætter, at der forinden har pågået en dialog med tilbuddet eller plejefamilien om de forhold, der begrunder overvejelserne om skærpet tilsyn og påbud. Tilbuddet eller plejefamilien har herefter mulighed for at rette op på forholdene. Det betyder konkret, at eventuelle problemstillinger i forhold til tilbuddets eller plejefamiliens generelle kvalitet skal forsøges udredt og løst under den indledende dialog.

Faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse

Social- og Boligstyrelsens Auditfunktion har taget initiativ til at udarbejde en faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse. Vejledningen indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger til, hvordan dialogforpligtelsen omsættes med kvalitet i tilsynspraksis henvendt til tilsynskonsulenter og ledere.

Læs mere om socialtilsynets dialogforpligtelse: 

Faglig vejledning til socialtilsynenes dialogforpligtelse

Socialtilsynenes dialogforpligtigelse - Vidensgrundlag til faglig vejledning

Evaluering af socialtilsynenes omsætning af faglig vejledning om dialogforpligtelsen

Rambøll Management Consulting har evalueret socialtilsynenes foreløbige arbejde med at omsætte vejledningen om dialogforpligtelsen i deres tilsynspraksis. Evalueringen er udført på opdrag fra Social- og Boligstyrelsen, og dens formål har hovedsageligt været at understøtte den videre implementering ved at fokusere på foreløbige erfaringer, læring og videndeling. Evalueringen skal bidrage til at gøre vejledningen endnu mere retningsgivende ved at indsamle og dele viden om god praksis på tværs af de fem socialtilsyn. Derudover bidrager evalueringen også med en status på socialtilsynenes arbejde med at implementere vejledningen samt en første afdækning af virkningerne af implementeringen af dialogforpligtelsen.

Læs evalueringen her:

Evaluering af socialtilsynenes omsætning af faglig vejledning om dialogforpligtelsen 

 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent

Lovgivning

Dialogforpligtelsen:

§ 7, stk. 1, i lov om socialtilsyn.

Krav om dialog før skærpet tilsyn og/eller påbud:

§ 11, stk. 1, i Bekendtgørelse om socialtilsyn.