Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn

Socialtilsynet kan ved et driftsorienteret tilsyn træffe afgørelse om udstedelse af påbud, hvis konkrete forhold i et tilbud skaber bekymring for tilbuddets kvalitet.

Den samlede vurdering af, om tilbuddet fortsat kan godkendes, beror på en faglig vurdering i forhold til det konkrete tilbud. Socialtilsynet har som opfølgning på det driftsorienterede tilsyn mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

Nedenfor kan du læse om de forskellige typer afgørelser, som socialtilsynet kan træffe, hvis ikke tilbuddet har den fornødne kvalitet.

Forskellige typer afgørelser samt klage over afgørelsen:

Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Udstedelse af påbud forudsætter, at socialtilsynet anfører, hvilke forhold tilbuddet skal rette op på. Et påbud kan fx omhandle ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, iværksættelse af efteruddannelse eller udarbejdelse af en handleplan, der imødegår uforholdsmæssig mange magtanvendelser.

Påbud skal have en karakter, som gør det muligt at efterkomme det. Manglende overholdelse af påbud kan føre til ophør af godkendelse eller fx ændring af målgruppen, så godkendelsen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i tilbuddet.

Påbuddet skal ledsages af en frist for overholdelse, så det er klart for tilbuddet, hvornår det kan risikere at miste godkendelsen. Tidsfristen for at efterleve et påbud skal fastsættes ud fra de konkrete forhold, som har givet anledning til påbuddet. Hvis påbuddet fx omhandler, at en medarbejder, der har begået overgreb, ikke må være i tilbuddet, skal det efterleves straks. Hvis påbuddet derimod omhandler ansættelse af medarbejdere med bestemte kompetencer, kan der, afhængig af de øvrige tilstedeværende kompetencer, fastsættes en længere frist.

Det er en forudsætning for udstedelse af påbud, at socialtilsynet forinden har været i dialog med tilbuddet om at rette op på kvaliteten.

Udstedelse af påbud, og hvad det består i, bliver offentliggjort på Tilbudsportalen og oplyst til de kommuner, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Da et påbud kan have store konsekvenser i forhold til tilbuddets muligheder for at sælge pladser, bør tilbuddet have mulighed for at rette op på forholdene, før der udstedes påbud. Afgørelse om skærpet tilsyn eller påbud kan dog træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for borgernes sikkerhed og sundhed.

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn i de tilfælde, hvor konkrete forhold skaber bekymring for driften, for borgernes sikkerhed eller sundhed eller såfremt tilbuddet ud fra en samlet vurdering ikke længere har den fornødne kvalitet.

Det kan fx være mistanke om strafbare forhold, fysiske eller psykiske overgreb, eller det kan være situationer, hvor det eneste uddannede personale i forhold til målgruppen er fratrådt, eller der har været uforholdsmæssig mange magtanvendelser.

Det kan også være at socialtilsynet vurderer, at kvaliteten inden for de syv kvalitetstemaer er så lav, at tilbuddet ikke længere opfylder kravene. I den situation skal socialtilsynet foretage en vurdering af, om det er sandsynligt, at tilbuddet inden for en rimelig periode vil kunne opfylde kravene, eller om der i stedet skal indledes en proces hen imod ophør af godkendelse.

Forud for en afgørelse om skærpet tilsyn skal der være en dialog med tilbuddet om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Det skal sikres at tilbuddet ved, hvad der skal til, for at det skærpede tilsyn kan bortfalde, og tilbuddet kan beholde sin godkendelse.

Såfremt afgørelsen om skærpet tilsyn ledsages af en afgørelse om påbud, skal påbuddet have indholdsmæssig sammenhæng til de forhold, der har medført skærpet tilsyn.

Afgørelser om skærpet tilsyn træffes for højst 3 måneder ad gangen og bortfalder automatisk, hvis ikke der forinden er truffet afgørelse om forlængelse. Der skal fastsættes en frist på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter og fristen kan således også være kortere end 3 måneder.

Det skærpede tilsyn skal tilrettelægges efter de konkrete forhold og efter de forhold, der førte til afgørelsen om skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er et udtryk for et mere intensivt tilsyn og vil derfor medføre flere tilsynsbesøg og yderligere indhentning af oplysninger. Skærpet tilsyn medfører endvidere, at tilbuddet opkræves en højere tilsynstakst.

Godkendelsen ophører, hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse. Tilbud, som er organiseret med flere afdelinger med fælles ledelse, skal samlet set opfylde de krav, der følger af loven. Såfremt forholdene på en afdeling ikke opfylder kravene for fortsat godkendelse, kan det medføre, at godkendelse for det samlede tilbud bortfalder.

Forud for ophør af godkendelse skal der have været en dialog mellem socialtilsynet og tilbuddet om baggrunden for overvejelserne for ophøret. Tilbuddet skal have haft mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.

Varsling om ophør skal ske med en rimelig tidsfrist, så både tilbuddet og de kommuner, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, kan indrette sig på det. Der kan dog være situationer, hvor godkendelsen bliver tilbagekaldt straks, fx som følge af overgreb.

Afgørelser om bortfald af godkendelse har som udgangspunkt opsættende virkning. Det betyder, at tilbuddet kan fortsætte indtil Ankestyrelsen træffer afgørelse i sagen. De tilknyttede borgere kan således blive boende i tilbuddet, indtil Ankestyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Der kan være særlige forhold, der gør det påkrævet, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at en klage ikke skal have opsættende virkning. Det vil medføre, at tilbuddets godkendelse ophører straks. Det kan eksempelvis være tilfældet, når forholdende eller kvaliteten i tilbuddet, er af en sådan karakter, at det giver anledning til bekymring for borgernes sikkerhed, sundhed og lignende.

Godkendelsen bortfalder, hvis der ikke har været borgere anbragt i tilbuddet i en sammenhængende periode på 2 år. Dog 3 år for almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier. Begrundelsen er, at der kan ske store ændringer i et tilbud, som kan betyde, at det grundlag, som den generelle godkendelse oprindelig blev givet baggrund af, er bortfaldet.

Hvis tilbuddet ønsker at indgå i den kommunale forsyning igen, skal der ansøges om en ny godkendelse. Tilbuddet er forpligtet til, af egen drift, at meddele socialtilsynet, hvis der ikke opholder sig borgere i tilbuddet.

Ansøger kan klage over alle socialtilsynets afgørelser, jf. de almindelige klageregler på det sociale område. 

Socialtilsynets afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Lovgivning

Det driftsorienteret tilsyn:

§ 4 i Lov om socialtilsyn

Kvalitetsmodellens temaer:

§ 6, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Indhentning af relevant information:

§ 7, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Tilsynsintensiteten:

§ 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn og § 7 stk. 3 i Lov om socialtilsyn

Klageadgang og regler:

I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10