Indhentning af information om plejefamilien

I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne anvendes i en vurdering af risiko, som kan give anledning til at føre et mere eller mindre intensivt tilsyn.

Det er nødvendigt for at føre et vidensbaseret og systematisk tilsyn med, om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse, at socialtilsynet indhenter relevante oplysninger om plejefamilien.

Oplysningerne kan fx bruges i forberedelsen af et forestående anmeldt tilsynsbesøg og i samtaler med plejeforældre, plejebørn og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien.

Redskaber og materialer for socialtilsynene til inddragelse af børn, unge og pårørende.

Indhentning af oplysninger

Oplysningerne indhentes blandet andet ved at:

  • Indhente oplysninger fra plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien
  • Indhente oplysninger fra plejebarnet og andre relevante personer fra f.eks. barnet eller den unges daginstitutionen eller skole
  • Aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

En del af de relevante oplysninger indsender plejefamilien til socialtilsynet via en digital selvbetjeningsløsning på Tilbudsportalen, hvor oplysningerne automatisk videresendes fra Tilbudsportalen til socialtilsynenes system it-system Tilsyn.dk.

Tilsynsintensitet

Socialtilsynet skal i forbindelse med tilrettelæggelsen af et driftsorienteret tilsyn med plejefamilier altid tage udgangspunkt i de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie. Det kan være oplysninger indhentet fra plejefamilien selv eller fra andre kilder, som fx de anbragte børn eller unge pårørende og anbringende kommuner.

Oplysningerne anvendes i en konkret risikovurdering, som kan give anledning til at føre et mere eller mindre intensivt tilsyn. Risikovurderingen bygger på systematiske overvejelser om henholdsvis konsekvensen af og sandsynligheden for en given risikofaktor.

Oplysningerne om plejefamilierne kan fx begrunde, at der aflægges flere tilsynsbesøg end det lovpligtige minimum på én gang årligt. Tilsynsbesøgene kan være anmeldte eller uanmeldte. 

Link til faglige fokuspunkter i risikobaserede socialtilsyn og tilsynsintensitet

Plejefamiliers oplysningspligt

Til brug for vurderingen af, om plejefamilien fortsat lever op til betingelserne for godkendelse, har plejefamilien pligt til at afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her