Det økonomiske årshjul

Udover økonomisk tilsyn i forbindelse med godkendelse af tilbud og plejefamilier samt driftsorienteret tilsyn med tilbud og plejefamilier varetager socialtilsynet også opgaven med at godkende tilbuddenes årsbudget samt årsrapporter og årsregnskaber.

Årsbudget

Socialtilsynet skal godkende et tilbuds årsbudget for varetagelsen af opgaverne.

Socialtilsynet modtager tilbuddenes budgetter for det kommende år. Private tilbud skal indberette senest 1. oktober, mens kommunale og regionale tilbud samt private tilbud, som har en driftsaftale med en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som betyder at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har betydelig indflydelse på tilbuddets drift, skal indberette senest 15. november. Budgettet skal før indsendelsen være godkendt af den relevante myndighed/bestyrelse.

Budgettet indberettes via Tilbudsportalen, hvor budgetskemaet fastlægger detaljeringsgraden.

Socialtilsynet har mulighed for at anmode om mere detaljerede oplysninger om de enkelte budgetposter, hvis de ikke som udgangspunkt giver tilstrækkelig klarhed over budgettet. 

Socialtilsynet godkender tilbuddets samlede budget, og kan afvise at godkende årsbudgettet med henvisning til at årsbudgettet på baggrund af enkelte poster ikke opfylder kravene for godkendelse. Hvis socialtilsynet ikke vurderer, at budgettet kan godkendes, indgår tilsynet i dialog med tilbuddet om de forhold, som ligger til grund for vurderingen. Socialtilsynet godkender ikke tilbuddets takst.

Socialtilsynet skal, i forbindelse med budgetgodkendelsen, forholde sig til, om kravene til størrelsen af leje, bestyrelsesvederlag med videre i lov om socialtilsyn § 11 b stadig er opfyldt. Socialtilsynet kan her inddrage revisors tidligere vurderinger af disse poster i tilbuddets regnskab(er). Socialtilsynet kan til brug for vurderingen af tilbuddets udgifter til leje af fast ejendom indhente uafhængige valuarvurderinger, som betales af tilbuddet. 

Årsrapport og årsregnskab

Til belysning af tilbuddenes økonomi modtager socialtilsynet årsrapporter, som skal være indsendt senest 1. maj. Private tilbud skal ligeledes indsende det reviderede årsregnskab til socialtilsynet til orientering. Offentlige tilbud indsender ikke regnskaber.

Materialet tjener som information for socialtilsynet og skal ikke godkendes. Udviklingen i et tilbuds nøgletal kan give socialtilsynet anledning til nærmere undersøgelser.

Socialtilsynet har mulighed for at stille yderligere krav til et tilbuds regnskabsaflæggelse, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig klarhed i tilbuddets økonomi. 

De private tilbuds regnskaber skal være revideret af en godkendt revisor. Revisoren skal bl.a. påse om de nøgletal, som et tilbud indberetter i årsrapporten, er i overensstemmelse med regnskabet. 

Revision af årsregnskab

Revisor skal give regnskabet en påtegning om gennemførelsen af revisionen og de forhold, som er konstateret. Revisor skal i øvrigt også orientere socialtilsynet, hvis revisor i sit løbende arbejde konstaterer forhold, som giver usikkerhed om tilbuddets forsatte drift.

Revisionen omfatter kontrol af arbejdsgangene for økonomiske dispositioner, stikprøvekontrol af bogførte bilag samt undersøgelse af forsvarligheden af tilbuddets økonomiske dispositioner. Revisor skal desuden påse udgifterne til husleje og bestyrelseshonorar, betalinger mellem enheder i koncerner,  goodwill med mere.

Socialtilsynet lægger som udgangspunkt revisionens vurdering af regnskabet til grund for sit arbejde, men har også her mulighed for at indhente supplerende oplysninger fra tilbuddet eller revisor. 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Karen Beck Mathiesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her