Tilsyn med BPA-arbejdsgiverfunktion

Socialtilsynene har til opgave at føre tilsyn med de foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen i forbindelse med ordninger om BPA.

Socialtilsynet har siden fra 1. januar 2018 haft til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA).

Formålet er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret, personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud.

Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreninger eller private virksomheder kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger.

Godkendelsesproces

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningen eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer.

Kriterier for godkendelse:

  1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent.
  2. Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere
  3. Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret.

Vurderingsgrundlag

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver vurderingsgrundlaget for tilsynet, herunder de forhold, som socialtilsynet kan forholde sig til, når de skal godkende og udføre det driftsorienterede tilsyn med de omfattede foreninger og virksomheder.

Vurderingsgrundlag ved tilsyn med BPA-arbejdsgivervirksomheder, maj 2018

Relevante redskaber

Ansøgningsskema

Social- og Boligstyrelsen har i samarbejde med de 5 socialtilsyn udarbejdet et forslag til ansøgningsskema, som de omfattede foreninger og virksomheder kan anvende i ansøgningsprocessen.

Social- og Boligstyrelsen skal i forbindelse med ansøgningsskemaet præcisere, at indhentningen af oplysninger skal ses i lyset af persondataloven og derfor leve op til kravene om at være tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige.

Ansøgningsskemaet bør være ledsaget af et følgebrev, som beskriver, hvad tilsynet går ud på, så ansøgende forening eller virksomhed får et oplyst grundlag at kunne udfylde ansøgningsskemaet på baggrund af.

Ansøgningsskema - BPA

Budgetskema

På vegne af socialtilsynene og i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen har Socialtilsyn Hovedstaden udarbejdet et budgetskema samt en vejledning til budgetskemaet. Foreninger eller virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen ifm. ordninger om BPA, kan benytte budgetskemaet, når de skal indsende årsbudget til socialtilsynet.

Det skal bemærkes, at budgetskemaet er vejledende, og at de omfattede foreninger og virksomheder ikke er forpligtet til at benytte skemaet, når de indsender deres årsbudget.

Budgetskema - BPA

Vejledning til budgetskema - BPA

 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Camilla Rebekka Rask
Faglig leder

Lovgivning

Kontanttilskud og personlig assistance:

§§ 95 og 96 i Serviceloven.

Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger.