Opfølgning og udvikling

Socialtilsynet skal både føre kontrol med forholdene i tilbud og indgå i dialog med tilbud/plejefamilie med henblik på at fastholde og udvikle kvaliteten.

Tilsynsopgaven indeholder såvel et kontrol- som et kvalitetsudviklingsperspektiv. Det er derfor vigtigt, at socialtilsynets vurderinger og afgørelser følges op over for tilbuddet.

Opfølgningsplan med vejledning

Opfølgningsplanen er lavet til ledere og medarbejdere på tilbud og er et redskab til at understøtte en systematisk opfølgning på udviklingen af kvaliteten i et tilbud.

Formålet med opfølgningsplanen er at skabe en konstruktiv og lærende dialog mellem tilbuddet og socialtilsynet. 

Opfølgningsplanen kan anvendes af tilbuddet til at beskrive og dokumentere, hvordan kvaliteten af den sociale indsats skal løftes. Tilsvarende kan den fungere som en ramme for de tiltag, som tilbuddet iværksætter for fx at rette op på bekymrende forhold, som socialtilsynet har fundet og påpeget.

Socialtilsynet kan bruge opfølgningsplanen til at følge med i kvalitetsudviklingen i tilbuddet.

I den opfølgende dialog mellem socialtilsyn og tilbud kan opfølgningsplanen altså udfylde en central rolle - først som afsæt for en dialog om tilbuddets planlagte tiltag, og hvorvidt disse tiltag fx er realistiske og målbare, og herefter som styringsredskab i omsætningen af tiltagene i praksis.

Find opfølgningsplan til brug ved tilsyn af tilbud her

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Lovgivning

Det driftsorienteret tilsyn:

§ 4 i Lov om socialtilsyn

Kvalitetsmodellens temaer:

§ 6, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Indhentning af relevant information:

§ 7, stk. 2 i Lov om socialtilsyn

Tilsynsintensiteten:

§ 8, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn og § 7 stk. 3 i Lov om socialtilsyn

Klageadgang og regler:

I Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10