Tilbuddets økonomiske kvalitet

Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelse af et tilbud vurdere, hvorvidt tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Økonomivurderingen indgår i den samlede kvalitetsvurdering af tilbuddet.

Socialtilsynet skal ved godkendelsen af et tilbud vurdere, hvorvidt tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Dette sker i medføre af lov om socialtilsyn ved at socialtilsynet skal tage stilling til om: 

  • tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
  • tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og
  • der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Som led i vurderingen skal socialtilsynet sikre sig at:

  • der ifølge tilbuddets årsbudget er et rimeligt forhold mellem den forventede omsætning og omkostningerne,
  • tilbuddets årsbudget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer.

Tilbuddets økonomiske kvalitet er ikke indeholdt i kvalitetsmodellen, men vurderes særskilt. Idet økonomivurderingen indgår i den samlede kvalitetsvurdering, kræver det et tæt samarbejde mellem tilsynskonsulenter, der godkender henholdsvis økonomi og de øvrige temaer.

Økonomiske oplysninger

Tilbuddets budget og økonomiske nøgletal, er de økonomiske oplysninger, som er relevante ved godkendelsen af et tilbud. Disse nøgletal skal derfor indberettes til socialtilsynet via Tilbudsportalen, hvor et budgetskema fastlægger detaljegraden af de økonomiske oplysninger. Disse oplysninger udgør udgangspunktet for socialtilsynets vurdering af, om det enkelte tilbud har den fornødne økonomiske kvalitet.

Økonomisk kvalitet ved godkendelse af tilbud

I forbindelse med godkendelse af tilbud, der endnu ikke er i drift, vil budgettet og nøgletallene her være en central datakilde i forhold til godkendelsen. Det er en forudsætning for godkendelse, at der er sammenhæng mellem økonomi og den planlagte pædagogiske praksis. Økonomien skal med andre ord understøtte, at tilbuddet er i stand til at levere ydelser af den fornødne kvalitet til målgruppen.

Socialtilsynet godkender det enkelte tilbuds samlede budget som led i den generelle godkendelse af tilbuddet - og derefter årligt som led i det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet kan afvise at godkende årsbudgettet med henvisning til at årsbudgettet på baggrund af enkelte poster, ikke opfylder kravene i lov om socialtilsyn, jf. § 11 b, stk. 1.

Hvis tilbuddets økonomiske oplysninger ikke vurderes som værende tilstrækkelige, kan socialtilsynet efter en konkret vurdering indhente supplerende oplysninger hos tilbuddet, driftsherren eller revisor.

 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Karen Beck Mathiesen
Fuldmægtig

Lovgivning

Tilbuddets økonomi:

§ 6, stk. 3 i Lov om socialtilsyn og § 16, i Bekendtgørelse om socialtilsyn.