Ledelsesmæssige opmærksomheder

Det er væsentligt, at organiseringen af godkendelsesopgaven understøtter, at kvaliteten i et tilbud, som søger om godkendelse, afdækkes og vurderes på et fagligt kompetent, systematisk og ensartet niveau på tværs af de fem socialtilsyn.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet tre opmærksomhedspunkter til ledelsen i socialtilsynet med henblik på at sikre, at organiseringen af godkendelsesopgaven understøtter:

1. Konkret og opdateret faglig viden om målgrupper og indsatser systematisk inddrages i godkendelsen af det konkrete tilbud, der søger om godkendelse

Social- og Boligstyrelsen anbefaler, at godkendelsen af de konkrete tilbud sker med afsæt i opdateret viden om målgrupper og indsatser, da dette er en forudsætning for at kunne foretage en faglig kompetent afdækning og vurdering af kvaliteten i tilbud, der søger om godkendelse.

Det anbefales, at ledelsen i socialtilsynene overvejer, hvordan arbejdet med godkendelse af tilbud kan organiseres med henblik på at sikre, at de fagpersoner, som godkender tilbuddene, har den nødvendige faglige indsigt. Dette kan blandt andet vedrøre pædagogik og sociale metoder om de konkrete målgrupper og metoder, som tilbuddet søger godkendelse til.

Dette kan ledelsen i socialtilsynene, fx gøre ved, at:

  • Organisere vidensmiljøer i hvert socialtilsyn og på tværs af socialtilsynene, som har opdateret viden om specifikke målgrupper og deres behov for indsats.
  • Sikre, at fagpersoner (interne og eksterne) med specifik viden, om den målgruppe, der søges godkendelse til, inddrages i godkendelsesarbejdet vedrørende det konkrete tilbud.

2. Det faglige arbejde tilrettelægges, så indikatorerne i Kvalitetsmodellen for socialtilsyn udfoldes og omsættes til en godkendelseskontekst

Social- og Boligstyrelsen anbefaler, at indikatorerne udfoldes, og elementerne omsættes til en godkendelseskontekst med henblik på at styrke vidensgrundlaget, som ligger til grund for godkendelsen.

Det anbefales, at ledelsen i socialtilsynene bl.a. overvejer, hvordan de involverede tilsynskonsulenter kan indgå i arbejdet med at udfolde ordlyden i indikatorerne. Det anbefales endvidere, at ledelsen i socialtilsynene overvejer, hvordan det kan sikres, at der er en ensartet praksis på tværs af socialtilsynene ift. afdækningen og vurderingen af indikatorerne. Dette er væsentligt, fordi tilgangen til godkendelsen har betydning for, at ansøgere om godkendelse gennemgår en grundig og gennemskuelig godkendelsesproces, der er ensartet på landsplan.

Dette kan ledelsen i socialtilsynene, fx gøre ved, at:

  • Samarbejde på tværs af socialtilsynene om at udfolde elementerne i alle indikatorerne i kvalitetsmodellen for socialtilsyn og beskrive, hvilke forhold der kan være væsentlige at inddrage i bedømmelsen af indikatoren.
  • Sikre, at de fagpersoner, der arbejder med godkendelse af tilbud, har en fælles praksis for, hvad der udgør et fagligt kompetent vidensgrundlag (lokalt og på tværs af socialtilsyn).

3. Der følges systematisk op på godkendelsen i det driftsorienterede tilsyn, såfremt tilbuddet godkendes

Social- og Boligstyrelsen anbefaler, at der systematisk følges op på nyligt godkendte tilbud med henblik på at validere kvalitetsvurderingen, som blev foretaget i forbindelse med godkendelsen, hvor der ikke var en reel praksis at vurdere kvaliteten med afsæt i. Dette styrker socialtilsynets mulighed for hurtigt at gribe ind, såfremt der viser sig, at der alligevel ikke er den forventede kvalitet i tilbuddet.

Det anbefales, at ledelsen i socialtilsynene overvejer, hvordan tilsynskonsulenterne kan afdække indikatorerne på en måde, der understøtter tilbuddet i at levere (konkrete og målbare) svar, der kan efterprøves (valideres) i det efterfølgende driftsorienterede tilsyn, såfremt tilbuddet bliver godkendt. I forlængelse heraf anbefales det endvidere, at ledelsen overvejer, hvordan tilbuddets målbare svar og bedømmelsen af indikatoren kan noteres, opbevares og i praksis udgøre et konkret afsæt for opfølgning.

Dette kan ledelsen i socialtilsynene, fx gøre ved, at:

  • Iværksætte kompetenceudvikling ift. at styrke fokus på interviewteknik, som understøtter tilbuddet i at levere målbare svar
  • Udarbejde arbejdsgange, der anviser, hvordan der systematisk følges op på tilbud, der bliver godkendt. Arbejdsgange kan anvise, hvordan godkendelsesgrundlaget kan udformes, så det danner afsæt for opfølgningen på godkendelsen. Arbejdsgange kan også omfatte en skabelon til en opfølgningsplan og anvise, hvordan noter vedr. opfølgningspunkter kan udarbejdes og opbevares.

Udarbejde arbejdsgange, som sikrer, at der ikke går væsentlig viden tabt. Dette kan fx indebære, at den tilsynskonsulent, som skal varetage det driftsorienterede tilsyn, såfremt tilbuddet bliver godkendt, inddrages i godkendelsesprocessen. Det kan også indebære, at der afsættes tid til fx samarbejde, overlap og dialog mellem den tilsynskonsulent, der har været ansvarlig for godkendelsen, og den tilsynskonsulent, der er ansvarlig for det driftsorienterede tilsyn.

 

 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anne Lund Frydensberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her